ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia oceny zgodności dla wyrobu przeznaczonego na potrzeby bezpieczeństwa państwa, przed wprowadzeniem do użytku w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej „ministrem”;

2) szczegółowe wykazy wyrobów podlegających ocenie zgodności przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, wprowadzanych do użytku w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) prototypów i wyrobów jednostkowych niebędą-cych wyrobami seryjnymi;

2) wyrobów nabywanych poza granicami państwa od dostawców zagranicznych, na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra wykonujących zadania poza granicami państwa;

3) wyrobów użytkowanych w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowego wyposażenia tych wyrobów, jeżeli zostało ujęte w wykazach wskazanych w § 1 pkt 2.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) trybie I — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2) trybie II — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) trybie III — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 4. Specyfikacja techniczna wyrobu jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innego dokumentu zawierającego warunki zamówienia.

§ 5. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie przynajmniej jednej z czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w celu wykazania zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną, wykorzystując odpowiednie dokumenty udostępnione przez producenta wyrobu.

§ 6. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie II jednostka badawcza, wykonując czynności, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, przeprowadza działania ustalające, czy laboratorium badawcze posiada akredytację w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.

§ 7. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III jednostka certyfikująca, wykonując czynności, o których mowa w art. 9 ust. 7 ustawy, przeprowadza działania ustalające, czy laboratorium badawcze lub instytucja certyfikująca posiadają akredytacje w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.

§ 8. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, jest zobowiązany posiadać:

1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

2) świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;

3) certyfikat zgodności wyrobu, o którym mowa w art. 9 ust. 10 ustawy.

§ 9. 1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki badań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 9a. 1. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która w zakresie akredytacji OiB posiada wyrób będący przedmiotem oceny zgodności, ocenę zgodności można przeprowadzać w trybie I.

2. W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej posiadającej akredytację OiB w zakresie umożliwiającym ocenę zgodności wszystkich wymagań specyfikacji technicznej, jednostki badawcze lub jednostki certyfikujące przeprowadzają ocenę zgodności tej części wymagań, dla której posiadają akredytację OiB, w trybie wynikającym z rozporządzenia, a ocena zgodności pozostałej części wymagań przeprowadzana jest z uwzględnieniem art. 8 ust. 8 lub art. 9 ust. 7 ustawy.

3. W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 1, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB.

§ 10. Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności, w podziale na grupy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 11. Do dnia 30 września 2009 r. ocenę zgodności wyrobów objętych wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia, bez względu na określony w nim tryb oceny, można przeprowadzać w trybie I.”.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).