ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Karta zapytania ma formę elektroniczną.

2. Wzór strukturalny i graficzny karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. (poz. 2425)

WZÓR

STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380 oraz z 2004 r. Nr 179, poz. 1842.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania (Dz. U. Nr 122, poz. 1047 i Nr 231, poz. 1952), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.