ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

Na podstawie art. 59b ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

2) formy organizacyjne wychowania fizycznego;

3) sposoby finansowania form organizacyjnych wychowania fizycznego.

§ 2. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej realizowane są zadania z zakresu wychowania fizycznego, zwane dalej „zadaniami”, zmierzające do utrzymania sprawności fizycznej strażaka, zapewniającej wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych.

§ 3. Zadania obejmują:

1) działania zapewniające odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań służbowych w ramach kształcenia, szkolenia i doskonalenia, w tym:

a) doskonalenie cech psychomotorycznych,

b) przygotowanie do pracy w warunkach zmuszających do maksymalnego wysiłku fizycznego,

c) rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej jako czynnika profilaktyki zdrowotnej;

2) tworzenie warunków sprzyjających działalności klubów sportowych i związków sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów doskonalących sprawność fizyczną funkcjonariuszy;

3) działania na rzecz upowszechniania wychowania fizycznego przez udział funkcjonariuszy w zawodach sportowych, o charakterze masowym i specjalistycznym;

4) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

§ 4. Realizacja zadań odbywa się w następujących formach organizacyjnych:

1) szkolenie;

2) zajęcia wychowania fizycznego, realizowane w ramach kształcenia;

3) obozy i zgrupowania;

4) zawody sportowe, w tym imprezy rekreacyjno-sportowe.

§ 5. 1. Zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej mogą być przeprowadzane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami sportowymi lub innymi służbami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, związków sportowych i stowarzyszeń lub innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z Państwową Strażą Pożarną określają porozumienia zawarte z tymi podmiotami.

§ 6. Realizacja zadań finansowana jest z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 121, poz. 841), które utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podstawie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).