ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „kwalifikacjami służbowymi”, odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

§ 2. Kwalifikacje służbowe potwierdzone w Książce nurka, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1468), dokumentują uzyskanie kwalifikacji młodszego nurka, nurka lub nurka instruktora i odbycie przeszkoleń we właściwej służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz stanowią podstawę do uzyskania odpowiedniego dyplomu nurka lub kierownika prac podwodnych.

§ 3. 1. Kwalifikacje służbowe młodszego nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w zakresie samodzielnego wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, a po odbyciu dodatkowych szkoleń w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach w asyście nurka II lub I klasy.

2. Kwalifikacje służbowe nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w pełnym zakresie, a po odbyciu dodatkowych szkoleń w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania zawodu nurka II klasy.

3. Kwalifikacje służbowe nurka instruktora odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka I klasy.

§ 4. Osoby posiadające kwalifikacje służbowe nurka i nurka instruktora oraz pełniące funkcję kierującego pracami podwodnymi w zakresie posiadanych uprawnień, potwierdzonych w Książce nurka, spełniają wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych II klasy.

§ 5. Osoba obsługująca urządzenia i wyposażenie techniczne wykorzystywane do prac podwodnych, posiadająca kwalifikacje służbowe potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).