ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie, zwany dalej „ośrodkiem”, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim (Dz. U. Nr 225, poz. 1500), jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

2. Ośrodek podlega Komendantowi Nadodrzań-skiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim (Dz. U. Nr 225, poz. 1500), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).