ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej.

Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przejazd przysługujący funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, i członkom jego rodziny środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku kalendarzowym na koszt właściwego organu Straży Granicznej obejmuje przejazd do obranej przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia – najkrótszą trasą, środkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy – środkami transportu autobusowego.

§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje w wysokości cen biletów na przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pośpiesznej lub w pierwszej klasie pociągu osobowego.

2. Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu autobusowego przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

3. Przy zwrocie kosztów przejazdu uwzględnia się posiadane przez funkcjonariusza i członków jego rodziny uprawnienia do przejazdów ulgowych.

4. Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat, w tym cen biletów na miejsca rezerwowane oraz cen biletów na miejsca sypialne lub na miejsca do leżenia.

§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej posiadanymi biletami wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku o przyznanie świadczenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. W razie zbiegu uprawnień do przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej z tytułu służby obojga małżonków osoby uprawnione mogą skorzystać z tego prawa tylko z jednego tytułu.

§ 5. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.