ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów paszportowych;

2) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach paszportowych;

3) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;

4) tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej „ustawą”;

5) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej fałszerstw lub wad w dokumentach paszportowych oraz w sytuacji zniszczenia dokumentu.

§ 2. Określa się wzór:

1) paszportu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) paszportu dyplomatycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) paszportu tymczasowego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wniosku o wydanie dokumentów paszportowych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) kwestionariusza paszportowego na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa:

1) wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;

2) dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70—80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzestoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia — w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów;

4) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą;

5) pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna — jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych;

6) pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców;

7) dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

2.  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

3. Przy ubieganiu się o wydanie małoletniemu paszportu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, do wniosku o wydanie paszportu załącza się pisemne żądanie rodziców. Żądanie to jest odnotowywane we wniosku paszportowym.

§ 3a. 1. Od osoby ubiegającej się o paszport, paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, ma tylko jedną dłoń lub nie posiada pary palców sobie odpowiadających w obu dłoniach, pobiera się odcisk palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2. 

4. Informację, z których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie, paszporcie dyplomatycznym lub paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub o braku możliwości ich pobrania, organ paszportowy odnotowuje we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub w kwestionariuszu paszportowym na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

§ 4. 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania — fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego za granicą składa dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–6, dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, lub inny dokument potwierdzający stan cywilny osoby występującej o wydanie paszportu.

§ 6. 1. Osoba ubiegająca się za granicą o wydanie paszportu tymczasowego umożliwiającego powrót do kraju, nieposiadająca paszportu polskiego, składa dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu, dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

2. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie, potwierdzenie tych danych może nastąpić poprzez pisemne potwierdzenie tożsamości przez organ paszportowy w kraju lub poprzez przyjęcie przez organ paszportowy oświadczenia osoby posiadającej paszport i obywatelstwo polskie.

§ 7. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa wypełniony kwestionariusz paszportowy na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–6.

§ 8. 1. Organ paszportowy utrwala w wersji elektronicznej dane, które są zamieszczane w dokumencie paszportowym, podpis osoby występującej o wydanie paszportu, wizerunek twarzy, odciski palców i przekazuje do spersonalizowania dokumentu paszportowego.

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego.

3. W przypadku gdy teletransmisja jest niemożliwa dane przekazuje się w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym przy zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych.

§ 9. 1. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ.

2. Dokument paszportowy wystawiony osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera przedstawiciel ustawowy tej osoby.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, konsul może wspólnie z osobą ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego ustalić inny sposób dostarczenia dokumentu paszportowego zapewniający bezpieczeństwo dokumentu.

§ 10. 1. Organ paszportowy, przed wydaniem dokumentu paszportowego, umożliwia osobie ubiegającej się o ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub kwestionariuszu paszportowym są zgodne z danymi osobowymi i biometrycznymi zawartymi w dokumencie paszportowym i w mikroprocesorze dokumentu paszportowego, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy.

2. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub kwestionariuszu paszportowym.

§ 11. 1. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi do kontroli granicznej dokument paszportowy zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jednoznaczne ustalenie tożsamości tej osoby albo zawierający wady:

1) funkcjonariusz Straży Granicznej:

a) nie dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej,

b) zatrzymuje dokument paszportowy,

c) wydaje osobie przedstawiającej do kontroli dokument paszportowy zaświadczenie potwierdzające jego zatrzymanie oraz

d) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w lit. a—c;

2) komendant placówki Straży Granicznej zawiadamia organ paszportowy, który wydał dokument, o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej i jego przyczynie oraz przekazuje temu organowi zatrzymany dokument paszportowy.

2. Wadą, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności każde odstępstwo od ustalonych wzorów dokumentów paszportowych lub o charakterze technologiczno-technicznym niebędące fałszerstwem.

§ 12. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi do kontroli granicznej dokument paszportowy, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument ten jest sfałszowany:

1) funkcjonariusz Straży Granicznej:

a) nie dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej,

b) zatrzymuje dokument paszportowy i podejmuje działania zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz

c) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w lit. a i b;

2) komendant placówki Straży Granicznej informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej i jego przyczynie.

§ 13. Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r., mogą być przyjmowane podania — kwestionariusze paszportowe według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991, z 2005 r. Nr 262, poz. 2197 oraz z 2006 r. Nr 130, poz. 904).

§ 14. Do dnia 29 czerwca 2009 r. przekazywanie danych, o których mowa w § 8, w zakresie dotyczącym organów paszportowych wydających paszport za granicą, może odbywać się w formie dokumentów papierowych.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991, z 2005 r. Nr 262, poz. 2197 oraz z 2006 r. Nr 130, poz. 904).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. (poz. 1090)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).