ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i przejawianie inicjatywy na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym — mianowanie na wyższe stanowisko służbowe.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wyróżnienie, o którym mowa w § 2 pkt 5, w przypadku, gdy proponowany do wyróżnienia funkcjonariusz nie spełnia wymogów w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na wyższym stanowisku służbowym, jest udzielane za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2b. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2a, składa do ministra właściwego do spraw wewnętrznych Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej następuje po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.