ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności;

3) warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności;

4) zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do prowadzenia czynności;

5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności oraz wzory zestawień tych wyników.

§ 2. 1. Roczny plan czynności sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem, na podstawie:

1) analizy stanu bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając w szczególności następujące grupy obiektów budowlanych i terenów:

a) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

b) terenów leśnych;

2) wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawierający zakres czynności oraz termin ich przeprowadzenia z dokładnością co najmniej do kwartału, powinien określać: obiekty, tereny i urządzenia, których dotyczy przeprowadzenie czynności.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać także zamiar wykonania prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli próby te uważa się za niezbędny warunek właściwego przeprowadzenia czynności.

§ 3. 1. Warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:

1) zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu czynności i prowadzonymi przez kontrolowanego ewidencjami;

2) zapoznanie się ze stanem obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, będących przedmiotem czynności.

2. Szczególnym warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:

1) wykonanie prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli wynika to z planu, o którym mowa w § 2 ust. 1, lub jest niezbędne do oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu;

2) udział w czynnościach osoby spoza strażaków Państwowej Straży Pożarnej posiadającej wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu, jeżeli wymaga tego zakres czynności.

§ 4. Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru — również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

§ 5. Kontrolowany wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności; w takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.

§ 6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

§ 7. 1. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.

§ 8. 1. Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków.

2. Kontrolujący może odmówić zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności.

3. Kontrolujący odmawia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 9. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynności materiałów dowodowych.

2. Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

1) dokumenty;

2) informacje i wyjaśnienia kontrolowanego lub jego pracowników;

3) wyniki prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych.

§ 10. 1. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolujący sporządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty, protokół.

2. Protokół z czynności powinien zawierać:

1) oznaczenie podstawy prawnej przeprowadzonych czynności;

2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;

3) miejsce i termin przeprowadzenia czynności;

4) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;

5) informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;

6) wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;

7) określenie zakresu czynności oraz opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:

a) niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,

b) niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

c) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym — pod względem ochrony przeciwpożarowej,

d) warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

e) wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

f) wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

g) przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,

h) przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

8) opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru;

9) opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.

§ 11. 1. Do przeprowadzania czynności można upoważnić:

1) strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który ma co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz:

a) wyższe wykształcenie lub

b) stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia;

2) inną osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być upoważnieni do przeprowadzania czynności wyłącznie pod kierownictwem strażaka Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.

§ 12. 1. Do przeprowadzania czynności upoważnia:

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;

3) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej może być upoważniony do przeprowadzania czynności poza terenem działania komendy Państwowej Straży Pożarnej, w której pełni służbę, przez:

1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej — na terenie kraju;

2) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej — na terenie województwa.

§ 13. 1. Wyniki czynności przeprowadzonych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) gromadzi właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2) wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

3) katalogu zagrożeń.

2. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych grupach obiektów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian w programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Katalog zagrożeń obejmuje informacje istotne dla analizy zagrożeń rozpatrywanego terenu, w szczególności:

1) wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, z podziałem na:

a) zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

b) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

c) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;

2) wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:

a) nazwy budowli wraz z adresami,

b) określenie charakteru zagrożeń;

3) wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;

4) wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m3;

5) wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych, zawierający:

a) szczegółowe miejsca lokalizacji,

b) ilości miejsc parkingowych;

6) wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane, zawierający:

a) nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,

b) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych: rodzaj urządzenia (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze — rodzaj), zakres ochrony, podstawy obowiązku wyposażenia — kryterium (lub wskazanie braku obowiązku),

c) informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej — funkcjonujący (F), w trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monito-ringu pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia (W);

7) charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:

a) ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach powiatu),

b) ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,

c) ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,

d) mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100 000.

§ 14. 1. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu) sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

1) za I półrocze — do dnia 20 lipca;

2) za II półrocze — do dnia 20 stycznia.

2. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu województwa sporządza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

1) za I półrocze — do dnia 10 sierpnia;

2) za II półrocze — do dnia 10 lutego.

3. Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz komendantów wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.

4. Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu z poprzedniego półrocza.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1934)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.