ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, utworzonego na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398), zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Obsługę finansowo-księgowa Funduszu zapewnia dysponent Funduszu.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, zwany dalej „planem”, sporządzany na okres roku budżetowego.

2. Plan obejmuje w szczególności:

1) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania;

2) przychody i wydatki.

3. Projekt planu sporządza dysponent Funduszu na podstawie planu przekazywania mienia Agencji Mienia Wojskowego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, oraz zapotrzebowań zgłoszonych przez organy i kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami”.

4. Projekt planu sporządza się w trybie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

5. W terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 4. 1. W razie gdy środki finansowe gromadzone przez Fundusz nie są okresowo wykorzystywane na cele wskazane w art. 31c ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat wyłącznie w Narodowym Banku Polskim.

2. Dokonywanie oprocentowanych lokat nie może uchybiać terminowym wypłatom środków na cele, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. O dokonaniu wydatku z Funduszu decyduje jego dysponent na podstawie wniosków, z którymi — za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych wykonującej zadania dysponenta głównego — występują jednostki.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis i zakres zadania inwestycyjnego lub modernizacyjnego;

2) uzasadnienie celowości i konieczności realizacji zadania;

3) wysokość niezbędnych środków finansowych oraz harmonogram wydatkowania środków;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.

§ 6. 1. Dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe z Funduszu na rachunki pomocnicze jednostek.

2. Do ewidencjonowania środków Funduszu w jednostkach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

§ 7. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (Dz. U. Nr 138, poz. 1163).