ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1643) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wizy wydane na blankietach dotychczasowego wzoru zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Do czasu wyczerpania zapasów w urzędach konsularnych, które nie są podłączone do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiającej Wizowy System Informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 15.06.2004, str. 5), wizy mogą być wydawane na blankietach dotychczasowego wzoru.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206.