ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 11cust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

Dtryb sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu;

2) dokumenty upoważniające do przeprowadzenia sprawdzenia lokalu;

3) sposób dokumentowania sprawdzenia lokalu.

§ 2. 1. Przed przystąpieniem do sprawdzenia lokalu cudzoziemcowi doręcza się zawiadomienie o sprawdzeniu lokalu, zwane dalej „zawiadomieniem”.

2. Zawiadomienie powinno być doręczone cudzoziemcowi, w sposób przewidziany w art. 11a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, co najmniej 10 dni przed terminem sprawdzenia lokalu wskazanym w tym zawiadomieniu.

3. Zawiadomienie zawiera:

1) oznaczenie organu Straży Granicznej przeprowadzającego sprawdzenie lokalu;

2) imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał jako miejsce pobytu lokal podlegający sprawdzeniu;

3) adres lokalu podlegającego sprawdzeniu;

4) planowaną datę i godzinę rozpoczęcia sprawdzenia lokalu.

4. W uzasadnionych przypadkach, w razie nieprzeprowadzenia sprawdzenia z przyczyn zależnych od cudzoziemca, na jego wniosek, można wyznaczyć, nie więcej niż jeden raz, nowy termin sprawdzenia lokalu.

5. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Sprawdzenie lokalu jest dokonywane przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 4. 1. Sprawdzenia lokalu funkcjonariusze dokonują na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień wydanych przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej albo przez upoważnione przez nich oso-by.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie organu Straży Granicznej upoważniającego do dokonania sprawdzenia lokalu;

2) datę i miejsce wydania upoważnienia oraz jego numer;

3) wskazanie podstawy prawnej sprawdzenia lokalu;

4) imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego do sprawdzenia lokalu oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) adres lokalu podlegającego sprawdzeniu;

6) imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał jako miejsce pobytu lokal podlegający sprawdzeniu;

7) wskazanie daty sprawdzenia lokalu;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego.

3. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Funkcjonariusze przed przystąpieniem do sprawdzenia lokalu okazują cudzoziemcowi lub osobie trzeciej, jeżeli lokal znajduje się w jej posiadaniu, albo innemu dorosłemu domownikowi upoważnienia, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz podają swoje stopnie, imiona i nazwiska lub okazują legitymacje służbowe w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie numerów tych legitymacji, organu, który je wydał, oraz imion i nazwisk funkcjonariuszy.

§ 6. 1. Po dokonaniu sprawdzenia lokalu funkcjonariusz sporządza notatkę służbową.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) numery i daty upoważnień uprawniających do dokonania sprawdzenia lokalu;

2) adres lokalu podlegającego sprawdzeniu;

3) imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy dokonali sprawdzenia lokalu;

4) imię i nazwisko cudzoziemca, który wskazał lokal jako miejsce stałego pobytu;

5) wskazanie osób, w obecności których dokonano sprawdzenia lokalu;

6) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia lokalu;

7) fakty ustalone w toku sprawdzenia lokalu;

8) stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę.

3. Wzór notatki służbowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. (poz. 1648)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.