ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz. U. Nr 26, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna oraz Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działają przy Głównym Geodecie Kraju.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Do zakresu działania Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Komisją”, należy:

1) opiniowanie wniosków kierowanych do Komisji w sprawie ustalenia oryginalnego brzmienia i pisowni nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz opracowywanie wykazów tych nazw;

2) opracowywanie urzędowych wykazów polskich nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współrzędnymi geograficznymi obiektów;

3) opiniowanie publikacji i wydawnictw z zakresu nazewnictwa geograficznego obiektów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

4) ustalanie zasad latynizacji nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych zapisywanych oryginalnie niełacińskimi systemami pisma;

5) proponowanie do użytku międzynarodowego obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem nazw ustalanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206);

6) współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi i odpowiednimi organami innych państw, zajmującymi się problematyką standaryzacji nazw geograficznych;

7) reprezentowanie przez członków Komisji upoważnionych przez Głównego Geodetę Kraju Rzeczypospolitej Polskiej na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych poświęconych problematyce standaryzacji nazw geograficznych;

8) prezentowanie działalności i ustaleń Komisji na konferencjach i spotkaniach krajowych i międzynarodowych;

9) publikowanie wykazów i zasad wymienionych w pkt 1, 2 i 4 w formie wydawnictw drukowanych i w formie elektronicznej oraz nieodpłatne ich udostępnianie na stronie internetowej Komisji;

10) udostępnianie na stronie internetowej Komisji ustaleń, opinii, opracowań i publikacji wymienionych w pkt 1–4 oraz stanowisk wynikających z działalności wymienionej w pkt 5 i 6.

2. Ustalenie wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

3. Urzędowe wykazy wymienione w ust. 1 pkt 2 publikowane są w celu stosowania ich przez podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Urzędowe wykazy wymienione w ust. 1 pkt 2 publikowane są nie rzadziej niż co 5 lat, z wyjątkiem urzędowego wykazu polskich nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, publikowanego nie rzadziej niż co 2 lata.”;

4) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Rada oraz Komisja przedkładają Głównemu Geodecie Kraju projekty rocznych planów pracy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.

1b. Plany pracy zatwierdzane są przez Głównego Geodetę Kraju do końca grudnia roku poprzedzającego rok, na który składany jest plan.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Obsługę administracyjno-biurową oraz finansowanie wydatków związanych z działalnością Rady oraz Komisji, w szczególności związanych z opracowywaniem i publikowaniem urzędowych wykazów, opinii, zasad i wytycznych, o których mowa w § 3, oraz z udziałem członków w wyjazdach związanych z reprezentowaniem Rady oraz Komisji w kraju i za granicą, zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

2. Wydatki związane z udziałem członków Rady oraz Komisji w wyjazdach związanych z reprezentowaniem Rady oraz Komisji w kraju i za granicą rozliczane są na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ).”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, za udział w pracach Rady oraz Komisji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość za każdy dzień udziału w pracach odpowiednio Rady lub Komisji wynosi:

1) przewodniczącego Rady — 310 zł;

2) przewodniczącego Komisji — 310 zł;

3) wiceprzewodniczącego Rady— 190 zł;

4) wiceprzewodniczącego Komisji — 190 zł;

5) członków Rady — 190 zł;

6) członków Komisji — 190 zł.

2. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji, trwających:

1) do czterech godzin — przysługuje połowa wynagrodzenia;

2) powyżej czterech godzin — przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.

3. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji nie przysługuje pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, chyba że ich udział w pracach Rady lub Komisji odbywa się poza godzinami służbowymi.

4. Członkom Rady i Komisji oraz osobom zaproszonym przez przewodniczącego Rady lub Komisji do wzięcia udziału w posiedzeniu z głosem doradczym, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Rady lub Komisji, przysługują diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334 i Nr 98, poz. 817.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817 i Nr 99, poz. 825.