ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. Nr 180, poz. 1866) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przeciętne miesięczne wynagrodzenie — przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Jeżeli z zawiadomienia, o którym mowa w art. 41a ust. 1 ustawy, zwanego dalej „zawiadomieniem”, wynika, że zamiarem emeryta lub rencisty jest osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, organ emerytalny wypłaca świadczenie w pełnej przysługującej wysokości.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Jeżeli z zawiadomienia wynika, że zamiarem emeryta lub rencisty jest osiąganie przychodu przekraczającego 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nieprzekraczającego 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o kwotę przekroczenia przychodu, jednakże nie więcej niż:

1) o 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku emerytury i renty inwalidzkiej I grupy;

2) o 18 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku renty inwalidzkiej II i III grupy.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Jeżeli z zawiadomienia wynika, że zamiarem emeryta lub rencisty jest osiąganie przychodu przekraczającego 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o 25 % kwoty świadczenia.”;

5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zmniejszenie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do miesiąca, w którym emeryt lub rencista zawiadomił o zmianie wysokości osiąganego przychodu lub o osiąganiu przychodu nieprzekraczającego 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 90, poz. 757.