ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

Na podstawie art. 13 ust. 4i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji, zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych Funduszu;

3) tryb i terminy sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu, zwanych dalej „sprawozdaniami budżetowymi”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu centralnym — należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta Głównego Policji;

2) funduszu wojewódzkim — należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji właściwego komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji;

3) funduszu Szkół Policji — należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Funduszu, będącą w dyspozycji Komendanta Wyższej Szkoły Policji lub właściwego komendanta szkoły policyjnej;

4) rocznym planie finansowym funduszu — należy przez to rozumieć plan finansowy poszczególnych dysponentów funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

5) łącznym planie finansowym Funduszu — należy przez to rozumieć zestawienie rocznych planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i Szkół Policji;

6) ustawie o finansach publicznych — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 2. Fundusz stanowią wyodrębnione rachunki bankowe, którymi dysponują organy wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1—3.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej funduszu centralnego, funduszy wojewodódzkich i funduszy Szkół Policji jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) stan funduszu na początek roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania;

2) przychody funduszu;

3) wydatki funduszu, w tym wydatki bieżące i majątkowe;

4) stan funduszu na koniec roku, obejmujący środki finansowe, należności i zobowiązania.

§ 4. 1. Projekt rocznego planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Projekt rocznego planu finansowego:

1) funduszu centralnego — sporządza Komendant Główny Policji;

2) funduszu wojewódzkiego — sporządza właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

3) funduszu Szkół Policji — sporządza Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych, każdy w zakresie swojego działania.

3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji najpóźniej do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.  Komendant Główny Policji sporządza projekt łącznego planu finansowego Funduszu w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

5. Komendant Główny Policji zapewnia zgodność projektu łącznego planu finansowego Funduszu z projektem ustawy budżetowej.

6. Do czasu zatwierdzenia przez dysponentów funduszy rocznych planów finansowych, zgodnych z ustawą budżetową, podstawą gospodarki finansowej są projekty rocznych planów finansowych.

§ 5. Wydatki ujęte w rocznym planie funduszu mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w planie, zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z zawartych umów i porozumień.

§ 6. Dysponent funduszu może zakładać oprocentowane lokaty terminowe ze środków funduszu czasowo niewykorzystanych.

§ 7. 1. Odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat stanowią jego przychody.

2. Koszty obsługi funduszu obciążają właściwy fundusz.

§ 8. 1. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2.  Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie budżetowe, które jest zestawieniem sprawozdań budżetowych funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dysponenci funduszy przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania budżetowe, o których mowa w ust. 2, na 15 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania budżetowego.

4. Komendant Główny Policji przekazuje kopię łącznego sprawozdania budżetowego, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 7 dni od przekazania do Ministerstwa Finansów.

§ 8a. 1. Sprawozdania w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Komendant Główny Policji sporządza łączne sprawozdanie, które jest zestawieniem sprawozdań funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Dysponenci funduszu przekazują Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania, o których mowa w ust. 2, na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania.

4. Komendant Główny Policji przekazuje łączne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.