ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie określenia składu konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wchodzą:

1) pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym:

a) funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,

b) funkcjonariusz Policji,

c) funkcjonariusz Straży Granicznej,

d) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu,

e) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) przedstawiciel Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego — Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 2. W skład konwentu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wchodzą:

1) pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym:

a) funkcjonariusz Policji,

b) funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej,

c) funkcjonariusz Straży Granicznej,

d) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu,

e) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

3) przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

4) przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.