ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków

Na podstawie art. 71d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;

2) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

3) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dołącza się po cztery aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami, może dołączyć do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania — fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 147, poz. 1436).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r. (poz. 1561)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163, poz. 1362.