ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów

Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 8–12,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3 i 4,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach i kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą odrębne rejestry postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie informatycznym.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 7, prowadzony przez sąd okręgowy, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru pisemnych zgód, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 6, prowadzony przez Prokuratora Generalnego i prokuratora okręgowego, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, prowadzony przez Komendanta Głównego Policji i komendanta wojewódzkiego Policji, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

6. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli operacyjnej można odrębnie ewidencjonować dane zawarte w dokumentacji z kontroli operacyjnej, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 5.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej i niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje organ Policji występujący z wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej lub stosujący kontrolę operacyjną, przez okres dwóch miesięcy od dnia zakończenia lub wstrzymania kontroli operacyjnej. Z upływem tego okresu Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki Policji pisemnie zarządza protokolarne, komisyjne zniszczenie zgromadzonych materiałów.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej przeprowadza się przez:

1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3,

2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych.”;

5) załączniki nr 2, 5 i 9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2008 r. (poz. 122)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.