ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, wpisuje się stopień, imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną Straży Granicznej oraz numer i kod ewidencyjny funkcjonariusza, a także określa się datę ważności legitymacji.”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację komórce właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

2) zawieszenia w czynnościach służbowych,

3) zwolnienia ze służby.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) upływu okresu jej ważności.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Organem właściwym do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji jest Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może wykonywać osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Znak wydają:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw kadr funkcjonariuszom, dla których Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych zgodnie z przepisami w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach,

2) komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszom, dla których są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Do znaku stosuje się odpowiednio przepisy § 4, 6, 7, § 8 pkt 1 i 2 i § 9.

3. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dotychczasowy wzór legitymacji służbowej i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży Granicznej mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Legitymacje służbowe funkcjonariusza Straży Granicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zwraca się przełożonym, którzy je wydali.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2004 r. (poz. 2664)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.