ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

Na podstawie art. 43 ust. 12 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni przez cudzoziemca, jej przywozem na jego terytorium oraz przewozem broni tranzytem przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w postaci:

1) danych zawartych w upoważnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej „ustawą”,

2) danych wymienionych w art. 43 ust. 6 ustawy, zwanych dalej „informacjami”.

§ 2. 1. Komendant Główny Policji przekazuje informacje właściwej władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej natychmiast po ich wprowadzeniu do rejestru prowadzonego na podstawie art. 43 ust. 11 ustawy oraz otrzymaniu zawiadomienia od komendanta wojewódzkiego Policji o nabyciu broni przez cudzoziemca, zarówno w przypadku, gdy planowany jest przywóz tej broni na terytorium tego państwa, jak i przewóz przez jego terytorium.

2. Informacje są przekazywane nie później niż w chwili przewozu broni przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej określonej w oparciu o dane uzyskane od cudzoziemca na podstawie art. 43 ust. 6 pkt 5 ustawy.

§ 3. 1. Informacje są przekazywane drogą komunikacji elektronicznej lub przy użyciu urządzeń do przekazywania informacji pisemnych na odległość.

2. Organizacyjne i techniczne warunki przesyłania informacji Komendant Główny Policji uzgadnia szczegółowo w formie pisemnej z właściwymi władzami państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).