ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Na podstawie art. 44e ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”, o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej „ustawą”, organ gminy przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej „ministrem”, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Jeżeli przekazanie danych do ministra w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od organu gminy, dane przekazywane są na informatycznym nośniku danych, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania danych.

3. Jeżeli przekazanie danych do ministra w trybie, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe, organ gminy przekazuje do ministra, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody, dane w formie papierowej w celu rejestracji, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym uzyskał te dane.

§ 2. 1. Dane przekazane ministrowi w trybie, o którym mowa w § 1, są wprowadzane do ogólnokrajowej

ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Minister przekazuje organowi gminy potwierdzenie wprowadzenia danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia.

§ 3. Informacje o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego przekazywane są pomiędzy organami gminy prowadzącymi ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej, niezwłocznie po wydaniu dowodu osobistego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania dowodu osobistego.

§ 4. Organy prowadzące ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazują dane organom gminy prowadzącym ewidencję ludności, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej, niezwłocznie po wydaniu lub unieważnieniu dokumentu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania czynności.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1997).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414.