ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, zwanej dalej „rejestracją”;

2) sposób wzywania przedpoborowych do rejestracji;

3) zasady prowadzenia ewidencji przedpoborowych.

§ 2. 1. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.

2. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.

§ 3. 1. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.

2. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

§ 4. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji — najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

§ 5. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

§ 6. 1. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

2. W przypadku określonym w ust. 1 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów wymienionych w § 5.

§ 7. Rejestrację przeprowadza się w okresie od dnia 1 do dnia 31 października każdego roku.

§ 8. 1. Rejestrację przeprowadza się zgodnie z wojewódzkim planem rejestracji, sporządzonym na podstawie wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Wojewódzki plan rejestracji zawiera dane dotyczące terminów i miejsc przeprowadzenia rejestracji oraz liczby przedpoborowych podlegających wezwaniu w poszczególnych gminach województwa.

2. Wojewódzki plan rejestracji zatwierdza wojewoda.

§ 9. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) ogłaszają rejestrację za pomocą obwieszczeń.

2. W obwieszczeniu o rejestracji należy wskazać:

1) podstawę prawną przeprowadzenia rejestracji;

2) kategorie osób podlegających rejestracji;

3) miejsce i termin zgłoszenia się do rejestracji;

4) dokumenty, jakie powinny być przedstawione organowi przeprowadzającemu rejestrację;

5) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku rejestracji w razie zmiany miejsca zamieszkania;

6) środki egzekucji administracyjnej i sankcje karne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia się do rejestracji lub przedstawienia nakazanych dokumentów.

§ 10. Rejestrację ogłasza się nie później niż na 14 dni przed jej rozpoczęciem. Obwieszczenia o rejestracji powinny być wywieszone w dniu ogłoszenia rejestracji w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.

§ 11. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają przedpoborowych do rejestracji również za pomocą wezwań imiennych. Wzór wezwania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wezwanie imienne do rejestracji należy doręczyć przedpoborowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgłoszenia się do rejestracji.

3. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 12. 1. Najpóźniej na 14 dni przed ogłoszeniem rejestracji wykaz przedpoborowych podlegających rejestracji sporządza komórka ewidencji ludności urzędu gminy na podstawie rejestru stałych mieszkańców i  kartoteki pobytów czasowych trwających ponad

2 miesiące, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykaz przedpoborowych może być również sporządzony na podstawie numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

2. Wykaz przedpoborowych zatwierdza wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

3. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia, w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia wykazu, wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego przedpoborowego o ujęciu go w wykazie przedpoborowych w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Od dnia zatwierdzenia wykazu komórka ewidencji ludności urzędu gminy przekazuje komórce dokonującej czynności rejestracyjnych tego urzędu wnioski o dopisanie lub skreślenie z wykazu przedpoborowych osób, które zameldowały się na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące albo wymeldowały się z takiego pobytu — aż do dnia zakończenia rejestracji.

2. Wykaz przechowuje się do końca roku kalendarzowego, w którym ujęte w wykazie osoby kończą 24 lata życia.

§ 14. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zakłada w czasie rejestracji, co roku, oddzielny dla każdego rocznika rejestr przedpoborowych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wpisów w rejestrze dokonuje się z chwilą zgłoszenia się przedpoborowych do rejestracji.

3. Rejestr utrzymuje się w stanie aktualnym do czasu stawienia się przedpoborowych danego rocznika do poboru.

§ 15. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zawiadamia w ciągu 3 dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego przedpoborowego o wpisaniu go do rejestru w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W razie zmiany przez przedpoborowego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, skreślenie z rejestru przedpoborowych może nastąpić po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wpisaniu do rejestru przedpoborowych przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu.

§ 16. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje przedpoborowemu pisemne potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. W razie zagubienia lub zniszczenia potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na aktualne miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące wydaje przedpoborowemu duplikat potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji.

§ 17. 1. Mężczyźni, którzy nie zgłosili się do rejestracji we właściwym czasie, są obowiązani do spełnienia tego obowiązku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

2. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).

§ 18. W razie niezgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji w wyznaczonym terminie, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przystępuje niezwłocznie do ustalenia miejsca pobytu przedpoborowego oraz przyczyn niedopełnienia przez niego obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

§ 19. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wpisuje osoby, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, do wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Wykreślenie z wykazu następuje po stawieniu się danej osoby do poboru albo po ukończeniu przez nią 24 roku życia.

§ 20. 1. Sprawozdanie z wyników rejestracji przedpoborowych, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wojewodzie w terminie 14 dni po zakończeniu rejestracji na danym terenie.

2. Dokumentacja rejestracji przedpoborowych może być udostępniona jedynie osobom upoważnionym i  działającym w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ministra Obrony Narodowej lub wojewodów. Wykazy i rejestry przedpoborowych podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

§ 21. Zbiorcze sprawozdanie z wyników rejestracji przedpoborowych, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, wojewoda przesyła Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie miesiąca od dnia zakończenia rejestracji na terenie województwa.

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r. Nr 69, poz. 771 oraz z 2005 r. Nr 171, poz. 1437).

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. (poz. 1377)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.