ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Na podstawie art. 80c ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

§ 2. 1. Wniosek o udostępnienie danych lub informacji zawiera:

1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę) wnioskodawcy, jego adres (siedzibę) lub miejsce zamieszkania, w tym numer identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, jeżeli został mu nadany;

2) zakres żądanych danych lub informacji ze zbioru;

3) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub informacji na mocy przepisów prawa oraz wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych lub informacji;

4) wskazanie przeznaczenia udostępnianych danych lub informacji ze zbioru;

5) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze;

6) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystywania udostępnianych danych zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

2. Wzór formularza wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.