ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pracy poza Strażą Graniczną (Dz. U. Nr 97, poz. 881) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariusza, zwanym dalej „wnioskiem”, występuje kierownik urzędu państwowego, a w przypadku oddelegowania do urzędu administracji rządowej — dyrektor generalny tego urzędu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu pełnienia służby w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm. 3) ), z wnioskiem w sprawie oddelegowania występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Wniosek składa się do dyrektora generalnego służby zagranicznej.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek powinien zawierać nazwę urzędu państwowego, wyznaczone stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny dla funkcjonariusza, wysokość wynagrodzenia, kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych zadań i obowiązków. Wniosek może zawierać wskazanie funkcjonariusza proponowanego do oddelegowania.”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zalicza się — do celów związanych z pełnieniem służby w Straży Granicznej oraz obliczania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania — stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny określone we wniosku do odpowiedniej grupy uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ustala stopień etatowy, do którego zaszeregowuje to stanowisko lub stopień dyplomatyczny, stosownie do zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej do grup uposażenia zasadniczego,”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) określenie stanowiska służbowego lub stopnia dyplomatycznego przeznaczonego dla funkcjonariusza, ze wskazaniem składników uposażenia ustalonych zgodnie z ust. 1 pkt 1,”;

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy wypłacone oddelegowanemu funkcjonariuszowi dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagroda roczna są niższe od nagrody rocznej obliczonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, albo dodatkowe wynagrodzenie roczne lub nagroda roczna nie przysługują z uwagi na okres pracy w urzędzie państwowym, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, w której pełnił on służbę przed oddelegowaniem.”;

4) użyte w § 8 w ust. 1 w pkt 2, w § 9 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 oraz w § 14 w ust. 2 w pkt 2 w lit. a w różnej liczbie i przypadku wyrazy „osoba, o której mowa w § 5 ust. 1” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 i 1a zdanie pierwsze”;

5) użyte w § 6, w § 9 w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „stanowisko służbowe” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.