ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 55, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosku o przedłużenie kontroli,",

— po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o przedłużenie kontroli "

— pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosku, o którym mowa w pkt 16,",

— po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) pisemna zgoda właściwego miejscowo prokuratora okręgowego na złożenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku, o którym mowa w pkt 16,",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6, 8—11, 13—14a, 16—18 i 20, sporządza się według wzorów określonych dla:

1) formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o zarządzenie przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej oraz postanowienie sądu okręgowego o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej — w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) formularza zawierającego zarządzenie kontroli operacyjnej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu okręgowego o wyrażeniu zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki — w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o wyrażenie zgody na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej, zgodę Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego z wnioskiem o odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli oraz postanowienie sądu okręgowego o zezwoleniu na odstąpienie od zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, w wypadku niewyrażenia przez sąd zgody na kontynuowanie tej kontroli — w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli operacyjnej — stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5) protokołu zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej — stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1—6, 8—11, 13—14a i 16—17a, sporządza się w trzech egzemplarzach,

2) w pkt 7, 12 i 15, sporządza się w dwóch egzemplarzach,

3) w pkt 18—20, sporządza się w jednym egzemplarzu.";

3) załączniki nr 1—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do dokumentowania kontroli operacyjnej, wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do dokumentowania kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis § 1 pkt 1 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

R. Kalisz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2005 r. (poz. 606)

Załącznik 1

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU ORGANU STRAŻY GRANICZNEJ, ZGODY PROKURATORA I POSTANOWIENIA SĄDU DOTYCZĄCEGO ZARZĄDZENIA LUB PRZEDŁUŻENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Załącznik 2

WZÓR FORMULARZA ZARZĄDZENIA ORGANU STRAŻY GRANICZNEJ, WNIOSKU DO PROKURATORA, WNIOSKU DO SĄDU, ZGODY PROKURATORA I POSTANOWIENIA SĄDU DOTYCZĄCYCH KONTROLI OPERACYJNEJ STOSOWANEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

Załącznik 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU ORGANU STRAŻY GRANICZNEJ, ZGODY PROKURATORA I POSTANOWIENIA SĄDU DOTYCZĄCYCH ODSTĄPIENIA OD ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKU NIECIERPIĄCYM ZWŁOKI W WYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ SĄD NA KONTYNUOWANIE KONTROLI OPERACYJNEJ

Załącznik 4

WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

Załącznik 5

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.