ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 19l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych Funduszu;

3) tryb i terminy sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu;

4) warunki i tryb przeznaczania przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej środków funduszy wojewódzkich na nadzorowane przez nich komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o Państwowej Straży Pożarnej — ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

2) ustawa o finansach publicznych — ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3) );

3) roczny plan finansowy Funduszu — sporządzony na rok budżetowy plan finansowy poszczególnych dysponentów funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

4) łączny plan finansowy Funduszu — sporządzone zestawienie rocznych planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu — sporządzone sprawozdanie poszczególnych dysponentów z wykonania planu finansowego funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

6) łączne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu — sporządzone zestawienie na podstawie sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

7) sprawozdanie w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań Funduszu — sporządzone sprawozdanie poszczególnych dysponentów w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

8) łączne sprawozdanie w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań Funduszu — sporządzone zestawienie na podstawie sprawozdań w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół.

§ 3. Środki finansowe funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

§ 4. 1. Wolne środki finansowe funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół właściwi dysponenci przekazują w zarządzanie Ministrowi Finansów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78g ustawy o finansach publicznych.

2. Odsetki od środków, o których mowa w ust. 1, przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów stanowią przychody danego funduszu.

3. Koszty obsługi funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół obciążają dany fundusz.

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół jest roczny plan finansowy Funduszu.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) stan Funduszu na początek roku, obejmujący środki pieniężne, należności i zobowiązania;

2) planowane przychody Funduszu na podstawie art. 19b—19d ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w tym od jednostek samorządu terytorialnego;

3) planowane koszty Funduszu, w tym wydatki bieżące i inwestycyjne;

4) planowany stan Funduszu na koniec roku, obejmujący środki pieniężne, należności i zobowiązania;

5) zadania finansowane ze środków Funduszu.

§ 6. 1. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu właściwi dysponenci przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, najpóźniej do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w celu sporządzenia projektu łącznego planu finansowego Funduszu.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza projekt rocznego i łącznego planu finansowego Funduszu.

3. Projekt rocznego i łącznego planu finansowego Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje kopię łącznego planu finansowego Funduszu, o którym mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia przekazania go Ministrowi Finansów.

§ 7. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w rocznym planie finansowym Funduszu oraz przeniesienia wydatków wymagają zmiany łącznego planu finansowego.

§ 8. 1. Koszty realizacji zadań ujętych w rocznym planie finansowym Funduszu powinny być ponoszone w granicach kwot określonych w planie, zgodnie z postanowieniami umów lub porozumień zawartych przez właściwego dysponenta.

2.  Środki finansowe pozyskane na podstawie umów lub porozumień zawartych przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, jako dysponent funduszu wojewódzkiego, jest obowiązany przeznaczyć wyłącznie na realizację postanowień wynikających z tych umów lub porozumień.

3.  Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej uzgadnia projekty umów lub porozumień, o których mowa w ust. 2, z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jako dysponentem funduszu wojewódzkiego.

4.  Dysponent funduszu wojewódzkiego może ze środków finansowych pozostających w jego dyspozycji przekazać dotację powiatowi, w celu realizacji postanowień wynikających z umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi lub fizycznymi.

§ 9. 1. Sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci Funduszu przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 1, na 15 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza łączne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych.

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje kopię łącznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia przekazania go Ministrowi Finansów.

§ 10. 1. Sprawozdania w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci Funduszu przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej sprawozdania, o których mowa w ust. 1, na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza łączne sprawozdanie w zakresie należności, wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań Funduszu, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. W roku 2011 dysponenci Funduszu sporządzają projekt rocznego planu finansowego Funduszu niezwłocznie po wejściu wżycie rozporządzenia.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w 2011 r. sporządza i zatwierdza łączny plan finansowy Funduszu na podstawie projektów planów, o których mowa w ust. 1.

3.  Podstawę gospodarki finansowej Funduszu w 2011 r. stanowi, zatwierdzony przez dysponenta Funduszu, roczny plan finansowy Funduszu.

§ 12. Przepisy rozporządzenia stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.