ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Egzaminy przeprowadza się w odrębnie ocenianych i następujących kolejno po sobie etapach:

1) test wiedzy;

2) sprawdzian praktyczny.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, zwaną dalej „pakietem egzaminacyjnym”, opracowuje:

1) komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach egzaminów — dla egzaminów przeprowadzanych w terminach wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji;

2) Wyższa Szkoła Policji albo szkoła policyjna prowadząca szkolenie zawodowe, w porozumieniu z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą w sprawach egzaminów — dla egzaminów przeprowadzanych niezwłocznie po zakończeniu tego szkolenia.

2. Pakiet egzaminacyjny powinien zawierać w szczególności:

1) dla testu wiedzy:

a) zestaw zadań testowych,

b) kartę odpowiedzi,

c) wzorzec prawidłowych odpowiedzi dla komisji egzaminacyjnej;

2) dla sprawdzianu praktycznego:

a) opis zadania,

b) instrukcję dla zdającego,

c) instrukcję dla pozoranta, jeżeli w zadaniu przewidziano jego udział.

d) odrębną kartę oceny dla każdego zadania.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Sprawdzian praktyczny może składać się z jednego lub kilku zadań.

2. Jeżeli sprawdzian praktyczny składa się z kilku zadań, każde z nich podlega odrębnej ocenie, według skali punktowej, stanowiącej odpowiednią część skali określonej w § 16 ust. 1.

3. Ogólny wynik sprawdzianu praktycznego, wymienionego w ust. 2, jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie zadania.”;

4) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyniki uzyskane przez policjantów w kolejnych etapach ustala się według skali punktowej wynoszącej od O do 80 punktów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.