ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 48g ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.09, str. 1), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;

5) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy;

6) sposób przekazywania przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy;

7) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

9) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym;

10) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej;

11) sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym.

§ 2. 1. Wizę krajową oznacza się symbolem „D”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz Schengen lub wiz krajowych:

1) „01” — gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” — gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) „06” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;

7) „07” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy lub pracy innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy;

8) „08” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

9) „09” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) „10” — gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

11) „11” — gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

12) „12” — gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy;

13) „13” — gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

14) „14” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych;

15) „15” — gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

16) „16” — gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

17) „17” — gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

18) „18” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

19) „19” — gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

20) „20” — gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 26 ust. 1 pkt 1–26 ustawy.

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz krajowych:

1) „21” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

2) „22” — gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

3) „23” — gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

4) „24” — gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

5) „25” — gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej.

§ 3. 1. Wzór blankietu wizowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej dołącza się fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70—80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania — fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

§ 5. 1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.

2. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie datownika oraz właściwej pieczęci.

§ 6. 1. Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w formie elektronicznej, przy użyciu sieci teleinformatycznej, w formacie XML.

2. Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

3. W przypadku braku możliwości przekazania danych oraz informacji w sposób, o którym mowa w ust. 1, dane zapisane w formacie XML mogą być przekazane przy użyciu elektronicznych nośników danych.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przekreśleniem jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.

§ 8. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz przez odciśnięcie datownika.

§ 9. 1. Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.

2. Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. (poz. 579)

Załącznik 1 Blankiet wizowy

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1015), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593).