ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

2) wzór wizy krajowej;

3) wzór blankietu wizowego;

4) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;

6) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych zawartych we wniosku o wydanie wizy w celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 40 ustawy;

7) sposób zamieszczania wizy krajowej w dokumencie podróży oraz anulowania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań: o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

8) sposób odnotowywania przez komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub unieważnieniu wizy w dokumencie podróży.

§ 2. 1. Wizy oznacza się następującymi symbolami:

1) wizę jednolitą tranzytową uprawniającą do:

a) pobytu w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego — „A”,

b) przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen w drodze na terytorium innego państwa niż państwa obszaru Schengen, pod warunkiem że tranzyt nie przekracza 5 dni — „B”;

2) wizę jednolitą pobytową — „C”;

3) wizę krajową — „D”;

4) wizę krajową uprawniającą do wjazdu i pobytu przez okres 3 miesięcy także jako wiza jednolita pobytowa — „D + C”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz jednolitych pobytowych lub wiz krajowych:

1) „01” — gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” —gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;

6) „06” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej;

7) „07” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy zależnej od rytmu pór roku;

8) „08” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy;

9) „09” — gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) „10” — gdy wiza jest wydawana w celu naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, innym niż cel, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy;

11) „11” — gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

12) „12” — gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

13) „13” — gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

14) „14” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

15) „15” — gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone w art. 28 ust. 1 pkt 1–13 oraz ust. 2 i 3 ustawy.

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz krajowych:

1) „16” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

2) „17” — gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 43 ust. 4, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy;

3) „18” — gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

4) „19” — gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

5) „20” — gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

6) „21” — gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji.

§ 3. 1. Wzór wizy krajowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór blankietu wizowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie dołącza się po dwie aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba zwadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami, może dołączyć do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania —fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy; nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikację osoby.

§ 5. 1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.

2. Organ właściwy do wydania wizy, z wyłączeniem konsula, odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy przez odciśnięcie datownika oraz pieczęci urzędowej organu, który przyjął wniosek.

3. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy przez odciśnięcie właściwej pieczęci.

§ 6.1. W przypadku przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 39 ustawy, lub przekazywania informacji, o których mowa w art. 40 ustawy, konsul przekazuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców dane zawarte we wniosku o wydanie wizy w formie elektronicznej, przy użyciu sieci teleinformatycznej, w formacie XML, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

3. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób, o którym mowa w ust. 1, dane zapisane w formacie XML mogą być przekazane przy użyciu elektronicznych nośników danych.

§ 7. 1. Wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy, przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę.

2. Wizę krajową wydaną w toku postępowań: o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE anuluje się w dokumencie, w którym wiza została zamieszczona, przez odciśnięcie pieczęci urzędowej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej podstawę prawną anulowania wizy, wyraz „anulowano” i podpis upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego oraz przez odciśnięcie datownika.

§ 8. 1. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy oraz wydanie decyzji o unieważnieniu wizy komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odciśnięcie datownika.

2. W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podróży należy również odcisnąć pieczęć z napisem „anulowano”, a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający, zwany „efektem ukrytego obrazu”, oraz napis „wiza” zniszczyć przez ich zdrapanie po przekątnej, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wykorzystanie.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. (poz. 1643)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 238, poz. 1749), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).