ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób naliczania i rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich, sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie oraz wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 3) .

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2)   Zarządzie — należy przez to rozumieć Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

3)   mediach komunalnych — należy przez to rozumieć dostarczaną do nieruchomości energię cieplną, energię elektryczną, gaz i wodę oraz odbierane z tej nieruchomości nieczystości płynne i stałe.

§ 2. 1. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala się oddzielnie dla każdej nieruchomości, odrębnie dla lokali:

1)   pozostających w trwałym zarządzie Zarządu;

2)   położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych.

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej na podstawie ich uchwał, podjętych przez właściwe organy, oraz kosztów administrowania ponoszonych przez Zarząd.

§ 3. 1. Stawkę opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa się na podstawie kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszonych na te lokale, w przeliczeniu na ich powierzchnię użytkową.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, obliczonej zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 4. 1. Przy ustalaniu opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1pkt 2, uwzględnia się:

1)   opłaty wnoszone przez Zarząd do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z ich uchwałami;

2)   koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszone przez Zarząd na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej oraz odpis na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 19 ust. 2a ustawy;

3)   powierzchnię użytkową tych lokali mieszkalnych.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, obliczonej zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 3.

§ 5. 1. Opłaty za używanie lokalu ustala się corocznie z dniem 1 stycznia; można je zmieniać z dniem 1 lipca każdego roku, jak również każdorazowo w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Okresem rozliczeniowym opłat za używanie lokali mieszkalnych jest rok kalendarzowy.

2. Jeżeli rzeczywiste koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszone przez Zarząd na utrzymanie lokali mieszkalnych odbiegają od kosztów przyjętych do kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych w danej nieruchomości o ponad 10%, niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, można dokonać zmiany wysokości opłat za używanie lokalu, przyjmując do kalkulacji koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, jakie zostały poniesione od początku bieżącego roku kalendarzowego.

3. Jeżeli suma ustalonych opłat za używanie lokali w nieruchomości jest różna od rzeczywistych kosztów utrzymania tej nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym, wówczas:

1)   zwiększa się opłaty za używanie lokali mieszkalnych w tej nieruchomości w kolejnym okresie rozliczeniowym, gdy suma ustalonych opłat za używanie lokali jest mniejsza od rzeczywistych kosztów utrzymania tej nieruchomości, lub

2)   zmniejsza się opłaty za używanie lokali mieszkalnych w tej nieruchomości w kolejnym okresie rozliczeniowym, gdy suma ustalonych opłat za używanie lokali jest większa od rzeczywistych kosztów utrzymania tej nieruchomości.

§ 6. 1. Zaliczki na opłaty pośrednie, o których mowa w art. 1a pkt 13 ustawy, w skali miesięcznej określa się na podstawie faktycznego zużycia mediów komunalnych w poprzednim roku kalendarzowym i aktualnych kosztów zakupów tych mediów do danej nieruchomości oraz prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

2. Analizy kosztów i korekty zaliczek na opłaty pośrednie dokonuje się w cyklu rocznym po rozliczeniu kosztów za poprzedni rok rozliczeniowy. Korekty zaliczek na opłaty pośrednie można dokonać w przypadku zmiany warunków zakupów mediów komunalnych lub powstania ponad 10% różnicy pomiędzy sumą ustalonych opłat pośrednich za poszczególne media komunalne a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi za dostawę tych mediów.

3. Zaliczki na opłaty pośrednie dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się corocznie z dniem 1 stycznia i można je zmieniać z dniem 1 lipca każdego roku.

4. Zaliczki na opłaty pośrednie dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie stosownej uchwały podjętej przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

§ 7. 1. Rozliczenia kosztów zakupu do danego budynku mediów komunalnych dokonuje się na poszczególne lokale mieszkalne zgodnie z regulaminami rozliczeń poszczególnych mediów komunalnych ustalonymi na podstawie odpowiednio art. 45a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 4) ), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm 5) ).

2. Sposób rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania nieczystości płynnych w nieruchomości określają odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

3. Rozliczenie opłat pośrednich dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, następuje zgodnie z regulaminem wprowadzonym przez zarządcę budynku.

4. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym może zaliczyć ją na poczet przyszłych opłat pośrednich albo zażądać jej zwrotu. W przypadku zażądania zwrotu nadpłaty Dyrektor Zarządu zwraca nadpłatę po zbilansowaniu jej z opłatami za używanie lokalu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty przez osobę zainteresowaną.

5. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy, po zbilansowaniu jej z opłatami za używanie lokalu, Dyrektor Zarządu w zawiadomieniu o dokonanym rozliczeniu określa termin i sposób jej uiszczenia.

§ 8. 1. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz zamieszkałych w nich osób uprawnionych posiadających decyzję o przydziale lub umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony rozliczenia opłat za używanie lokali w nieruchomości i opłat pośrednich, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą jego sprzedaży, z uwzględnieniem wszystkich kosztów utrzymania przypadających na ten lokal i należnych opłat do dnia sprzedaży. Wynikająca z tego rozliczenia różnica w przypadku nadpłaty powinna być zwrócona, a w przypadku niedopłaty powinna być opłacona, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2. Rozliczenia opłat pośrednich z tytułu zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie 30 dni od rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej dla całej nieruchomości.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) . 7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

  Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1122), które weszło w życie z dniem 26 października 2012 r.

3)   Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, 478 i 942.

5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045 i 1269.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 lutego 2011 r.

7)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 122, poz. 794), które utraciło moc z dniem wejścia wżycie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).