ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sztandar jednostki organizacyjnej Policji, zwanej dalej „jednostką”, składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

§ 2. 1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy karmazynu polskiego po stronie głównej a barwy granatowej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą szerokości 5 cm.

2. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości 47 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Pod godłem umieszczony jest łukiem napis „OJCZYZNA I PRAWO” haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 7 cm.

3. Wzór strony głównej płata sztandaru określają załączniki nr 1 i lado rozporządzenia.

4. Wzory haftu wizerunku orła i napisu na stronie głównej płata sztandaru określają załączniki nr 2 i 2a do rozporządzenia.

5. Na stronie odwrotnej płata sztandaru pośrodku jest umieszczona haftowana srebrnym szychem ośmioramienna gwiazda. Gwiazda ma wysokość 50-55 cm. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą, pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa o wysokości 25 cm o obrzeżu haftowanym złotym szychem. Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki. Litery o wysokości 5-7 cm są haftowane srebrnym szychem. W rogach płata sztandaru są umieszczone wieńce laurowo-dębowe o wysokości 20 cm haftowane srebrnym szychem. W utworzonych przez nie polach znajdują się miejsca, w których umieszcza się, z zastrzeżeniem ust. 6, wizerunek patrona Policji, nazwę fundatora sztandaru oraz oznaczenie rodzajów służb.

6. Na sztandarze Komendy Głównej Policji w polu tarczy herbowej jest umieszczony patron Policji św. Michał Archanioł w półpancerzu, tunice, trzewikach, trzymający w prawym ramieniu miecz płomienisty skierowany do góry, a w lewym ramieniu wagę. Tarcza herbowa jest barwy błękitnej, aureola wokół głowy, miecz i waga są barwy złotej, półpancerz i skrzydła - barwy. srebrnej, tunika jest barwy czerwonej, włosy - barwy srebrnej, twarz, ręce i nogi są barwy cielistej.

7. Na sztandarach innych jednostek w polu tarczy herbowej jest umieszczony herb właściwego samorządu terytorialnego. Wizerunek patrona Policji, o którym mowa w ust. 6, jest umieszczony w polu wieńca laurowo-dębowego znajdującego się w górnym rogu płata przy drzewcu.

8. Wzory strony odwrotnej płata sztandaru określają załączniki nr 3, 3a, 4 i 4a do rozporządzenia.

§ 3. 1. Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest w polu heraldycznym, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca. Wysokość głowicy bez tulei wynosi 25 cm, a wraz z tuleją - 40 cm.

2. Na przedniej ścianie podstawy głowicy, zgodnej ze stroną główną płata sztandaru, umieszczone są daty 1919 i 1999 - na sztandarze Komendy Głównej Policji, a na sztandarach innych jednostek - ich nazwa; na ścianie tylnej podstawy znajduje się napis „POLICJA”. Cyfry i litery są polerowane, wewnętrzne pola przedniej i tylnej ściany podstawy są groszkowane i oksydowane.

3. Wewnątrz podstawy głowicy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru jednostki.

4. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 200 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, dolnym brzegiem tulei dochodząca do górnego brzegu płata, na dolnym stożkowe okucie z metalu białego.

2. Wzór drzewca sztandaru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru.

4. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe upamiętniające inne ważne wydarzenia.

5. Wzory gwoździ, o których mowa w ust. 3 i 4, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, jest zawiązana w kokardę i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata sztandaru. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą barwy srebrnej, taką jak płat sztandaru.

2. Wzór szarfy sztandaru jednostki określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Sztandar nadawany jest komendom Policji i szkołom policyjnym.

2. Sztandar może być nadany również innej, niż wymienione w ust. 1, jednostce na wniosek kierownika tej jednostki, zaopiniowany przez Komendanta Głównego Policji.

§ 7. 1. Sztandar jednostce nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych aktem nadania, na wniosek kierownika jednostki, zaopiniowany przez Komendanta Głównego Policji.

2. Sztandar wraz z aktem nadania wręcza jednostce minister właściwy do spraw wewnętrznych lub w jego imieniu Komendant Główny Policji albo inna upoważniona osoba.

3. Wręczenie sztandaru odbywa się w formie uroczystej ustalonej w ceremoniale policyjnym.

4. Wzór aktu nadania sztandaru określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W czasie wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru gwoździe honorowe; mogą być także wbijane gwoździe pamiątkowe.

2. Do wbijania gwoździ honorowych są zapraszani przedstawiciele organów państwowych, minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant Główny Policji bądź ich przedstawiciele, przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych i fundatora sztandaru oraz kierownik jednostki, przedstawiciele oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych Policji z jednostki, której wręcza się sztandar; do wbijania gwoździ można także zaprosić przedstawicieli zaproszonych na uroczystość wręczenia sztandaru organizacji oraz miejscowego społeczeństwa.

3. Gwoździe pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii i tradycji jednostki.

4. Kierownik jednostki występuje drogą służbową do ministra właściwego do spraw wewnętrznych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wbicie gwoździ pamiątkowych.

5. Uroczystość wbijania gwoździ pamiątkowych przebiega zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

§ 9. 1. Sztandar może być ufundowany za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia się fundatora.

§ 10. 1. Barwny projekt sztandaru w skali 1:3, wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych symboli dotyczących herbów, emblematów i cyfr, a także wykazem gwoździ honorowych i pamiątkowych, wraz z treścią napisów na nich zamieszczonych, kierownik jednostki przedstawia drogą służbową ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do zatwierdzenia.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, przechowywany jest w archiwum Komendy Głównej Policji.

§ 11. Zgodę na ufundowanie sztandaru i jego zatwierdzony projekt doręcza się fundatorowi za pośrednictwem zainteresowanego kierownika jednostki.

§ 12. 0 wykonaniu sztandaru według zatwierdzonego projektu Komendant Główny Policji zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 13. 1. Właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych sporządza akt wręczenia sztandaru.

2. Wzór aktu wręczenia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 14. Sztandar jednostki jest przechowywany w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte honorowanie.

§ 15. 1. W przypadku likwidacji jednostki lub nadania jej sztandaru nowego wzoru, kierownik jednostki przekazuje dotychczasowy sztandar wraz z aktem nadania do Komendy Głównej Policji.

2. Z przekazania sztandaru sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostaje w jednostce, a po jednym egzemplarzu przekazuje się do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, zawiera opis sztandaru, ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.

4. Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Komendanta Głównego Policji, może być wypożyczony jednostce wyłącznie w celu umieszczenia go w sali historii i tradycji.

5. Przy przekazaniu sztandaru stosuje się ceremoniał policyjny.

§ 16. 1. Ewidencję sztandarów nadawanych jednostkom prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Wzór księgi ewidencji nadanych sztandarów określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 17. Jednostki, którym nadano sztandary przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują te sztandary na mocy dotychczasowych aktów nadania.

§ 18.Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1996 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. Nr 133, poz. 624).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.