ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 109, poz. 965) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych nie dotyczą funkcjonariusza mianowanego z dniem przyjęcia do służby w Straży Granicznej na stanowisko służbowe asystenta, referenta albo strażnika granicznego – do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych.

3. Przypadki, w których funkcjonariusza można mianować na wyższe stanowisko służbowe w drodze wyróżnienia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, pomimo niespełniania przez niego warunków w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na tym stanowisku, określają przepisy w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant Główny Straży Granicznej może skrócić okres stażu służby wymagany do mia-

nowania albo powołania na określone stanowisko służbowe, jeżeli jest to uzasadnione posiadanymi przez funkcjonariusza kwalifikacjami i umiejętnościami szczególnie przydatnymi do pełnienia służby w Straży Granicznej na danym stanowisku służbowym.";

3) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych specjalistycznych jest ukończenie, w zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków: szkolenia podoficerskiego, chorążych, oficerskiego przeszkolenia specjalistycznego lub szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można mianować na stanowisko służbowe funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Straży Granicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych podstawowych, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) funkcjonariusz posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe specjalistyczne oraz staż służby wymagane na danym stanowisku.

2) niezwłocznie po przyjęciu do służby w Straży Granicznej funkcjonariusz zostanie skierowany na szkolenie podstawowe funkcjonariuszy.";

4) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, zachowuje również uprawnienie do mianowania na stanowisko służbowe równorzędne do dotychczas zajmowanego pod względem grupy uposażenia zasadniczego.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który na zajmowane stanowisko służbowe został mianowany w drodze wyróżnienia, pomimo niespełniania warunków w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.";

5) w załącznik u do rozporządzenia wyrazy „specjalistyczne doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej" i wyrazy „specjalistyczne doskonalenie zawodowe z zakresu dowodzenia" zastępuje się wyrazami „szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej" oraz:

a) w pkt 2:

– Ip. 6 otrzymuje brzmienie:


„6. Naczelnik wydziału* Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 7 lat
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 14 lat"

– Ip. 9 i 10 otrzymują brzmienie:


„9. Zastępca naczelnika wydziału* Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat
10. Kierownik samodzielnej sekcji Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat"

b) w pkt 3:

– Ip. 9 otrzymuje brzmienie:


„9. Naczelnik wydziału* Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 7 lat
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 14 lat"

– Lp. 13 i 14 otrzymują brzmienie:


„13. Zastępca naczelnika wydziału* Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat
14. Kierownik samodzielnej sekcji Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 4 lata
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 8 lat"

c) w pkt 6 lp. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Komendant GPK Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 7 lat
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 14 lat"

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Strażnice


1. Komendant strażnicy Wyższe tytuł magistra (równorzędne) Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 7 lat
Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej 14 lat
2. Zastępca komendanta strażnicy Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne, specjalistyczne doskonalenia zawodowe dla kadry kierowniczej 5 lat
3. Starszy specjalista Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
4. Specjalista Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
5. Starszy asystent Wyższe Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne 4 lata
6. Starszy strażnik graniczny Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
7. Asystent Wyższe Szkolenie podstawowe
Średnie Szkolenie podstawowe, chorążych 3 lata
8. Strażnik graniczny Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie --
9. Referent Średnie Szkolenie podstawowe, podoficerskie "

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.