ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, podstawę obliczania równoważnika pieniężnego, przedmioty, za które równoważnik ten przysługuje, przypadki, w których równoważnik nie przysługuje lub w których wypłata równoważnika jest zawieszana, warunki zwrotu i termin wypłaty równoważnika oraz podmioty właściwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej lub przygotowawczej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, przyznaje się równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, zwany dalej „równoważnikiem pieniężnym”.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Równoważnik pieniężny wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia powstania uprawnienia do równoważnika pieniężnego.

2. Funkcjonariuszowi mianowanemu do służby w Straży Granicznej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się z dniem mianowania przedmioty umundurowania w naturze, przyznaje się równoważnik pieniężny z dniem 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

§ 4. Podstawę obliczania równoważnika pieniężnego stanowią normy umundurowania określone w przepisach w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, wartość pieniężna poszczególnych przedmiotów umundurowania i ryczałtu na pranie umundurowania oraz renowację oporządzenia, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Równoważnik pieniężny podwyższa się jednorazowo w przypadku:

1) mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień — o kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) przedłużenia, o każdy zakończony rok zaopatrzeniowy, okresu używalności munduru wyjściowego i kurtki służbowej Straży Granicznej z podpinką lub kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką – o kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) braku możliwości wydania przedmiotów umundurowania wyjściowego i polowego, należnych w naturze w związku z mianowaniem funkcjonariusza do służby w Straży Granicznej – o kwotę stanowiącą wartość pieniężną niewydanych przedmiotów umundurowania, o której mowa w § 4;

4) zwolnienia funkcjonariusza ze służby stałej w Straży Granicznej, któremu nie wydano w naturze należnych: munduru wyjściowego i kurtki służbowej Straży Granicznej z podpinką lub kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką – o kwotę stanowiącą wartość pieniężną niewydanych przedmiotów umundurowania, o której mowa w § 4.

§ 7. Równoważnik pieniężny obniża się o kwotę stanowiącą wartość pieniężną przedmiotów umundurowania wydanych funkcjonariuszowi w poprzednim roku zaopatrzeniowym, obowiązującą w dniu ich wydania, z wyjątkiem przedmiotów umundurowania wydanych funkcjonariuszowi po raz pierwszy w związku z jego mianowaniem do służby w Straży Granicznej.

§ 8. Kwotę, o której mowa w § 6:

1) pkt 1 — wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów, chorążych, oficerów oraz na wyższy stopień;

2) pkt 2 – wypłaca się za każdy zakończony rok zaopatrzeniowy przedłużenia okresu używalności munduru wyjściowego i kurtki służbowej Straży Granicznej z podpinką lub kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinką do końca roku zaopatrzeniowego, w którym powstała należność;

3) pkt 3 – wypłaca się do dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej;

4) pkt 4 – wypłaca się do dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby stałej w Straży Granicznej.

§ 9. Funkcjonariuszowi w stopniu generała (admirała), który zajmuje stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza w stopniu generała (admirała).

§ 10. Funkcjonariuszowi, który nabył uprawnienie do umundurowania typu wojskowego innego rodzaju Sił Zbrojnych, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza noszącego ten rodzaj umundurowania.

§ 11. 1. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi za okres:

1) korzystania z urlopu wychowawczego;

2) korzystania z urlopu bezpłatnego;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.

2. Równoważnik pieniężny oraz kwota, o której mowa w § 6 pkt 2, nie przysługuje funkcjonariuszowi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego przed rozpoczęciem urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, funkcjonariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres przebywania na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia urlopu.

4. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego przed zawieszeniem funkcjonariusza w czynnościach służbowych lub tymczasowym aresztowaniem, jeżeli w tym okresie nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby, funkcjonariusz zwraca część tego równoważnika liczoną w pełnych miesiącach za okres zawieszenia lub tymczasowego aresztowania, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

5. Jeżeli po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby nastąpiło umorzenie postępowania karnego albo uniewinnienie prawomocnym orzeczeniem sądu, wypłaca się część równoważnika, o której mowa w ust. 4. Do terminu wypłaty stosuje się przepisy § 12 ust. 3 pkt 2 i 3. 

§ 12. 1. Wypłatę równoważnika pieniężnego oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 2, zawiesza się funkcjonariuszowi w przypadkach:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) tymczasowego aresztowania.

2. Wypłatę równoważnika pieniężnego oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 2, zawiesza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków, o których mowa w ust. 1.

3. Wypłatę równoważnika pieniężnego oraz kwoty, o której mowa w § 6 pkt 2, a także jego części za okres zawieszenia, wznawia się w terminie miesiąca od dnia:

1) uchylenia lub ustania z mocy prawa zawieszenia w czynnościach służbowych albo

2) umorzenia postępowania karnego, choćby umorzenie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej, albo

3) uniewinnienia prawomocnym orzeczeniem sądu, choćby uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

§ 13. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Straży Granicznej na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik pieniężny, zwraca część równoważnika pieniężnego liczoną w pełnych miesiącach za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

2. Funkcjonariusz zwolniony ze służby przygotowawczej w Straży Granicznej, któremu wypłacono równoważnik pieniężny, zwraca część równoważnika pieniężnego liczoną w pełnych miesiącach za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

3. Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Straży Granicznej przed wypłatą równoważnika pieniężnego zwraca kwotę stanowiącą wartość pieniężną wydanych mu przedmiotów umundurowania, o której mowa w § 4.

§ 14. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 11, 12 i 13 ust. 1 i 2, wydają:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w stosunku do:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) Komendant Główny Straży Granicznej — w stosunku do:

a) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

c) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej;

3) komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych;

4) Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej po zasięgnięciu opinii Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w tym Centrum;

5) Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej po zasięgnięciu opinii kierownika Archiwum Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w tym Archiwum;

6) Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;

7) kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed oddelegowaniem —w stosunku do funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza Strażą Graniczną.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 31, poz. 298 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 492).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 1467)

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.