ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) właściwy przełożony — przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 2. Komendant Główny Policji rozpatrując wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w Policji funkcjonariusza Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, uwzględnia szczególne predyspozycje do jej pełnienia, w szczególności:

1) posiadane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności:

a) prewencyjnych lub

b) analitycznych, lub

c) operacyjno-rozpoznawczych, lub

d) dochodzeniowo-śledczych, lub

e) z zakresu kryminalistyki;

2) posiadane doświadczenie i umiejętności w wykonywaniu czynności z zakresu kontroli pirotechnicznej;

3) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego lub

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;

4) posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi oraz programowania aplikacji użytkowych;

5) ukończoną aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, legislacyjną lub kontrolerską;

6) posiadane uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, w tym aktualną licencję pilota zawodowego, mechanika lotniczego lub mechanika pokładowego;

7) posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii;

8) posiadane prawo wykonywania zawodu psychologa;

9) posiadany tytuł biegłego rewidenta lub możliwość sprawowania funkcji głównego księgowego, określoną w odrębnych przepisach;

10) posiadane doświadczenie i umiejętności przydatne do służby w pododdziałach antyterrorystycznych Policji.

§ 3. 1. Wniosek o przeniesienie do pełnienia służby w Policji, zwany dalej „wnioskiem”, funkcjonariusz składa do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem odpowiednio: Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy załączają do wniosku uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza i przekazują go Komendantowi Głównemu Policji.

2. Komendant Główny Policji, niezwłocznie po otrzymaniu, kieruje wniosek, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z akt osobowych funkcjonariusza, do właściwego przełożonego w celu jego zaopiniowania.

3. Właściwy przełożony przekazuje zaopiniowany wniosek, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z akt osobowych funkcjonariusza, komórce właściwej do spraw kadr Komendy Głównej Policji.

4. W stosunku do funkcjonariuszy ubiegających się o przeniesienie do służby w Komendzie Głównej Policji ust. 2 i 3 nie stosuje się.

§ 4. 1. Komendant Główny Policji, po otrzymaniu zaopiniowanego wniosku i jego akceptacji, występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zgodę na przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji.

2. Komendant Główny Policji, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może zarządzić badanie funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w Policji w celu ustalenia jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy.

3. Komendant Główny Policji może odmówić akceptacji wniosku, jeśli przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji nie jest uzasadnione potrzebami służby.

4. Komendant Główny Policji zawiadamia pisemnie odpowiednio: Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusza o negatywnym rozpatrzeniu wniosku lub o niewyrażeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgody na przeniesienie.

5. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza nieprzeniesionego do służby w Policji niezwłocznie zwracany jest odpowiednio: Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Szefowi Służby Celnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 5. 1. Po otrzymaniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1, Komendant Główny Policji podpisuje porozumienie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) datę zawarcia porozumienia;

2) podstawę prawną przeniesienia;

3) nazwisko i imię funkcjonariusza, który ma być przeniesiony;

4) datę ustania służby w formacji, w której funkcjonariusz pełni służbę;

5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w Policji;

6) uzasadnienie przeniesienia funkcjonariusza do służby w Policji;

7) podpisy organów zawierających porozumienie.

§ 6. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji potwierdza rozkazem personalnym Komendant Główny Policji.

2. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, powinien w szczególności zawierać:

1) datę wydania rozkazu personalnego;

2) podstawę prawną;

3) nazwisko i imię funkcjonariusza, imię ojca oraz numer identyfikacyjny;

4) charakter służby (przygotowawcza lub stała);

5) datę, od której liczy się początek służby w Policji;

6) nazwę stanowiska służbowego;

7) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one charakter uznaniowy;

8) określenie stopnia policyjnego odpowiadającego stopniowi odpowiedniej służby;

9) uzasadnienie prawne i faktyczne przeniesienia funkcjonariusza do służby w Policji;

10) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

3. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Policji innej niż Komenda Główna Policji rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, zamiast informacji określonych w ust. 2 pkt 6–8 zawiera informację o pozostawieniu policjanta bez przydziału służbowego w dyspozycji właściwego przełożonego.

4. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, stanowi akt mianowania tego funkcjonariusza na stanowisko służbowe i stopień policyjny.

5. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, doręcza się odpowiednio: Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Szefowi Służby Celnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariuszowi oraz właściwemu przełożonemu.

6. Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji przekazywany jest właściwemu przełożonemu w celu dalszego prowadzenia.

7. Komendant Główny Policji kieruje funkcjonariusza do pełnienia służby w jednostce organizacyjnej Policji, którą funkcjonariusz wskazał we wniosku, albo do innej jednostki, jeżeli wymaga tego ważny interes służby.

§ 7. Właściwy przełożony, o którym mowa w § 6 ust. 3, po otrzymaniu rozkazu personalnego, o którym mowa w § 6 ust. 1, mianuje policjanta na:

1) stanowisko służbowe;

2) stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby.

§ 8. 1. Właściwy przełożony mianuje funkcjonariusza Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego na stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby z dniem jej rozpoczęcia.

2. Właściwy przełożony mianuje funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego stopień Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego na stopień policyjny odpowiadający stopniowi odpowiedniej służby z dniem jej rozpoczęcia.

§ 9. Właściwy przełożony określając okres służby i stażu funkcjonariusza, uznaje je za równorzędne, przyjmując odpowiednio, iż jeden dzień służby i stażu w Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w Policji.

§ 10. 1. Właściwy przełożony określając należności pieniężne o charakterze jednorazowym lub przysługujące za dany okres, uważa je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach funkcjonariusz otrzymał należności pieniężne przysługujące z tego samego tytułu. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w Policji oraz nagrody rocznej podlega odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres nabył on prawo do uposażenia z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach.

2. Przeniesienie funkcjonariusza do służby w Policji w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce pełnienia służby stanowi przeniesienie na własną prośbę, w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy.

§ 11. Właściwy przełożony rozpatrując roszczenia funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji o wypłatę należności niezrealizowanych w dotychczasowych jednostkach, określa je na warunkach obowiązujących policjantów, chyba że stały się wymagalne przed przeniesieniem do służby w Policji.

§ 12. 1. Kwalifikacje zawodowe uprawniające do mianowania na pierwszy stopień oficerski, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi wyższymi w Policji.

2. Inne kwalifikacje zawodowe niż wskazane w ust. 1, uzyskane w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w Policji, uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi podstawowymi w Policji.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 41, poz. 266), które utraciło moc z dniem 31 października 2009 r., tj. z dniem wejścia w życie art. 193 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 73, poz. 390).