ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 74, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie wynagrodzenia, należy przez to rozumieć wysokość kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy, odnoszącej się do funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.”;

2) uchyla się § 3;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepisów § 1, 2 i 5c nie stosuje się do funkcjonariuszy kierujących pojazdami służbowymi przekazanymi im do eksploatacji na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego lub motocykla.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a—5c w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Funkcjonariuszowi sprawującemu opiekę nad psem służbowym w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,60% podstawy wynagrodzenia — za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w której funkcjonariusz nie pełni służby;

2) 0,30% podstawy wynagrodzenia — za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w której funkcjonariusz pełni służbę na zmiany trwające co najmniej 6 godzin.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2 za okres uczestnictwa psa służbowego w kursie doskonaląco-atestacyjnym.

3. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za każdego psa.

4. W przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu sprawowania opieki.

5. Wymiar opieki sprawowanej nad psem służbowym dokumentuje się na piśmie, w formie wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Zakres czynności wykonywanych w ramach opieki nad psem służbowym, w ramach zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Opiekę nad psem służbowym zleca na piśmie, na okres jednego roku, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

§ 5b. Funkcjonariusz, któremu w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych zlecono wykonywanie zadań określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Straż Graniczną z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie oraz inne należności w wysokości przewidzianej w umowie wykonawczej do tego programu lub projektu albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem.

§ 5c. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 2, 5 i 5a, ustala:

1) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej — Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba;

2) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej — kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w:

1) § 2, 5 i 5a, wypłaca się za każdy miesiąc, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego, nie wcześniej niż w najbliższym terminie wypłaty uposażenia funkcjonariusza i nie później niż w kolejnym terminie wypłaty tego uposażenia; kwotę tego wynagrodzenia zaokrągla się do 10 groszy w górę;

2) § 5b, oraz inne należności, o których mowa w tym przepisie, wypłaca się niezwłocznie, po otrzymaniu przez Straż Graniczną środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po dokonaniu potrąceń wydatków poniesionych przez Straż Graniczną.”;

6) dodaje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepis § 1 pkt 5, w zakresie dotyczącym wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie.

2. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu opieki nad psem służbowym w miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie, wypłaca się zaliczkowo w terminie i wysokości wypłaty zwiększenia dodatku służbowego z tytułu opieki nad psem służbowym, przysługującego na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W przypadku gdy wysokość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, wypłaconego funkcjonariuszowi w miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie, jest inna niż jego wysokość ustalona w sposób, o którym mowa w § 5a rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, rozliczenia dokonuje się w miesiącu następnym. Podstawę rozliczenia wypłaconej zaliczki stanowi wymiar opieki sprawowanej nad psem służbowym, ustalony w sposób, o którym mowa w § 5a rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. (poz. 1259)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).