ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o broni i amunicji bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć broń palną bojową i amunicję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959).

§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) występuje o wydanie pozwolenia na świadectwo broni w celu uzbrojenia strażników straży gminnej (miejskiej), zwanych dalej „strażnikami”, wykonujących zadania przewidziane w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”, uwzględniając warunki określone w przepisach dotyczących broni i amunicji.

§ 3. 1. Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, zwany dalej „komendantem wojewódzkim Policji”, przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w § 2, może zażądać od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dodatkowych informacji uzasadniających potrzebę uzbrojenia strażników w proponowaną liczbę jednostek broni palnej bojowej.

2. Komendant wojewódzki Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń palną bojową w przypadku stwierdzenia:

1) niewykonywania zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy;

2) niespełnienia warunków dotyczących właściwego przechowywania broni palnej bojowej i amunicji.

3. Komendant wojewódzki Policji może określić w pozwoleniu inną liczbę jednostek broni palnej bojowej w przypadku stwierdzenia:

1) braku okoliczności uzasadniających uzbrojenie straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, w proponowaną liczbę jednostek broni palnej bojowej;

2) braku zagrożeń mienia, o którym mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, w stopniu uzasadniającym objęcie go ochroną z użyciem proponowanej liczby jednostek broni palnej bojowej.

4. Komendant wojewódzki Policji cofa pozwolenie na broń palną bojową dla straży:

1) na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta);

2) w przypadku ustania okoliczności, dla których pozwolenie zostało wydane;

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonywania zadań, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, lub w sposobie przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji.

§ 4. Strażnik, któremu wydano broń palną bojową w związku z wykonywanymi zadaniami, jest obowiązany, po zakończeniu tych zadań, do bezzwłocznego jej zdania do miejsca jej przechowywania.

§ 5. 1. Broń i amunicję będące w posiadaniu straży przechowuje się w pomieszczeniu zwanym magazynem broni.

2. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie straży lub w obiekcie chronionym przez straż.

§ 6. 1. Magazyn broni, o którym mowa w § 5, powinien:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze;

2) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy;

3) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym:

a) drzwi o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy C wg PN-90/B-92270,

b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek maks. 10 mm x 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników – 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; zamiast siatki i krat dopuszcza się zamontowanie atestowanych szyb specjalnych, a w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, bez możliwości otwierania,

c) wyposażenie w sygnalizację alarmową przeciw-włamaniową podłączoną do stanowiska pełniącego całodobowy dyżur lub objętego całodobową uzbrojoną ochroną.

2. Drzwi do magazynu broni, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia, powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia.

§ 7. Spełnienie wymogów określonych w § 6 dla magazynu broni stwierdza protokołem komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji, w której skład wchodzą przedstawiciele:

1) komendanta wojewódzkiego Policji;

2) komendanta straży.

§ 8. Komendant straży wyznacza strażnika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia straży spośród strażników dopuszczonych do pracy z bronią palną bojową.

§ 9. 1. Broń palną bojową i amunicję przechowuje się w magazynie broni w szafach stalowych lub sejfach, posiadających zamki atestowane.

2. Warunki przechowywania broni palnej bojowej i amunicji powinny uwzględniać wymagania jej producenta.

3. W magazynie broni broń palną bojową przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, z odłączonym magazynkiem, kompletną i czystą.

4. Amunicja do broni powinna znajdować się w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz być ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych.

§ 10. 1. Broń palna bojowa i amunicja będące w posiadaniu straży podlegają rejestracji w „Książce stanu uzbrojenia”.

2. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie broni.

3. Wzór „Książki stanu uzbrojenia” stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Wydawanie na czas wykonywania zadań ochronnych i zdawanie broni palnej bojowej i amunicji po ich zakończeniu podlega rejestracji w „Książce wydania-przyjęcia broni i amunicji”.

2. Wzór „Książki wydania-przyjęcia broni i amunicji” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Amunicję wykorzystaną do celów szkolenia strzeleckiego zakupuje się po uzyskaniu pisemnej zgody komendanta wojewódzkiego Policji i rozlicza się w „Karcie rozchodu amunicji”.

2. Wzór „Karty rozchodu amunicji” stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. Straże posiadające broń palną bojową na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dostosować warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne (Dz. U. Nr 32, poz. 172 i Nr 123, poz. 808).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. (poz. 1999)

Załącznik nr 1

WZÓR

KSIĄŻKA STANU UZBROJENIA

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

KARTA ROZCHODU AMUNICJI

(PDF)1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).