ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i warunki przeprowadzania badań psychofizjologicznych oraz ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej policjantów do służby na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3;

2) wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych i psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej;

3) wykaz stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych, dla których mogą być przeprowadzane badania psychofizjologiczne, badania psychologiczne lub test sprawności fizycznej;

4) zakres i ramową metodykę badań psychofizjologicznych oraz psychologicznych dla stanowisk służbowych lub dla komórek organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3.

§ 2. 1. Wykaz stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych, dla których mogą być przeprowadzane badania psychofizjologiczne oraz badania psychologiczne, zwane dalej „badaniami”, lub test sprawności fizycznej, zwany dalej „testem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Badania lub test mogą zostać zarządzone w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących już służbę na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „badanymi”.

§ 3. Przełożony, o którym mowa w art. 35a ust. 3–4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwany dalej „przełożonym uprawnionym do zarządzania badań lub testu”, może zarządzić przeprowadzenie obu, tylko jednego z badań lub testu, dla danego stanowiska lub komórki organizacyjnej określonych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, albo odmówić ich przeprowadzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie badań lub testu następuje na wniosek:

1) dyrektora biura lub równorzędnego mu kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji — w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Głównego Policji,

2) kierownika komórki oraz jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej komendantowi wojewódzkiemu lub Stołecznemu Policji — w przypadku badań lub testu zarządzanych przez tych komendantów Policji,

2a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji — w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,

3) kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr odpowiednio Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komendy wojewódzkiej lub Komendy Stołecznej Policji — w przypadku badań lub testu zarządzanych w stosunku do osoby uprawnionej do złożenia wniosku, o której mowa w pkt 1-2a

— zwanego dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o zarządzenie badań lub testu, zwany dalej „wnioskiem”, powinien zawierać w szczególności:

1) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca;

2) numer identyfikacyjny badanego;

3) stanowisko służbowe zajmowane przez badanego oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której ono występuje;

4) stanowisko służbowe, o które ubiega się badany, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której ono występuje, albo nazwę komórki organizacyjnej, w której ma on podjąć służbę, oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której komórka ta występuje;

5) uzasadnienie;

6) wskazanie potrzeby przeprowadzenia badania przez komórkę właściwą do jego przeprowadzenia poza pracownią badań, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz miejsca takiego badania;

7) informację o liczbie i rodzaju załączników;

8) pieczęć i podpis wnioskodawcy;

9) miejsce na dokonanie wpisu przez przełożonego uprawnionego do zarządzania badań lub testu, potwierdzającego zarządzenie, lub na odmowę zarządzenia badania lub testu oraz na potwierdzenie miejsca badania w przypadku, o którym mowa w pkt 6, a także na jego pieczęć i podpis.

§ 5. 1. Do wniosku dołącza się oświadczenie badanego, w którym podane są data i miejsce przeprowadzenia badań lub testu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie tego oświadczenia, albo oświadczenie badanego zawierające informację, że w tym okresie nie był poddany badaniom lub testowi.

2. Wnioskodawca niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, przełożonemu uprawnionemu do zarządzania badań lub testu.

3. Przełożony, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania i po rozpatrzeniu zwraca wniosek wraz z dokumentacją wnioskodawcy.

4. Wnioskodawca przesyła kopię pozytywnie rozpatrzonego wniosku wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1, do komórki właściwej do przeprowadzenia badań lub testu.

§ 6. 1. Wnioskodawca, w porozumieniu z komórką właściwą do przeprowadzenia badań lub testu, ustala datę oraz miejsce badania lub testu i informuje o nich badanego.

2. (uchylony).

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na badaniu lub teście oraz uzasadnionej odmowy poddania się im w ustalonym terminie wnioskodawca ustala nowy termin badania lub testu i informuje o nim badanego.

4.  Odmowa poddania się badaniu lub testowi w ustalonym terminie jest uzasadniona, w szczególności w przypadku:

1) złego samopoczucia spowodowanego rozpoczynającą się chorobą;

2) osłabienia spowodowanego przebytą chorobą;

3) przemęczenia spowodowanego brakiem snu.

§ 7. 1. Badania lub test przeprowadzają:

1) badania psychofizjologiczne — komórka właściwa do spraw badań poligraficznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji;

2) (uchylony);

3) test:

a) komórka organizacyjna właściwa do spraw antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w tej komórce,

b) komórki organizacyjne właściwe do spraw doskonalenia zawodowego:

— Centralnego Biura Śledczego Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórce organizacyjnej właściwej do spraw bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Policji,

— komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw antyterrorystycznych, realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w jednostkach organizacyjnych właściwych do spraw antyterrorystycznych mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji

— z zastrzeżeniem że test mogą przeprowadzać policjanci lub pracownicy Policji posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub fizjoterapeuty.

2. W badaniu psychofizjologicznym może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

3. W czasie przeprowadzania testu mogą być obecni:

1) lekarz;

2) ratownik medyczny albo ratownik;

3) przedstawiciele wnioskodawcy w liczbie nie większej niż dwóch.

4. Jeżeli w czasie przeprowadzania testu nie jest obecna osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zapewnia łączność pomiędzy przeprowadzającym test a najbliższą jednostką organizacyjną Policji.

§ 8. 1. Badania lub test przeprowadza się w specjalistycznych pracowniach oraz obiektach sportowych, wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłowy i zgodny z metodyką ich przebieg oraz gwarantujących realizację wszystkich zarządzonych badań lub testów.

2. Badanie lub test rozpoczyna się od zapoznania badanego z celem, zakresem i sposobem ich przeprowadzenia oraz przyjęcia od niego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie lub test, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji badanych i uzyskanych przez nich w badaniach lub teście wyników, wyrażanych w sposób określony w § 12 ust. 2, a w szczególności na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy.

§ 9. 1. Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych występujących w trakcie zadawania pytań badanemu i służy do ustalenia w szczególności:

1) lojalności w służbie;

2) czerpania w jakiejkolwiek formie nieuprawnionej korzyści w związku z dotychczasową służbą w Policji;

3) patologii oraz uzależnień niepożądanych w służbie.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega w następujących kolejno po sobie etapach polegających na:

1) wypełnieniu przez badanego kwestionariusza:

a) osobowego,

b) szczegółowego;

2) omówieniu przez przeprowadzającego badanie z badanym wypełnionych kwestionariuszy, o których mowa w pkt 1;

3) przeprowadzeniu testu wstępnego, stymulującego i testów właściwych oraz, w zależności od potrzeb wynikających z reakcji badanego na pytania zadawane w testach właściwych, testów dodatkowych, składających się z pytań przygotowanych przez przeprowadzającego badanie na podstawie pytań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c;

4) analizie wyników uzyskanych w trakcie badania;

5) sporządzeniu opinii końcowej z badania, o której mowa w § 12. 

3. Kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:

1) lit. a, zawiera:

a) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca,

b) numer identyfikacyjny badanego,

c) stanowisko służbowe zajmowane przez badanego oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której badany zajmuje to stanowisko,

d) stanowisko służbowe, o które ubiega się badany, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje, albo nazwę komórki organizacyjnej, w której ma on podjąć służbę, oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której komórka ta występuje,

e) informacje dotyczące stanu zdrowia badanego oraz jego kondycji fizycznej i psychicznej w dniu badania,

f) datę i podpis badanego;

2) lit. b, zawiera:

a) informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a—d,

b) instrukcję dla badanego, dotyczącą sposobu wypełnienia tego kwestionariusza,

c) pytania służące osiągnięciu celów, o których mowa w ust. 1,

d) datę i podpis badanego.

4. W testach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie zadaje się pytań dotyczących wyznania oraz preferencji seksualnych i politycznych.

5. W trakcie etapów badania, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, badanemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z badania.

6. Fakt złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadzający badanie dokumentuje w formie pisemnej.

7. Przebieg etapu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestruje się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

§ 9a. 1. Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie opinii, o której mowa w § 12 ust. 1, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku. W powtórzonym badaniu nie przeprowadza się testu wstępnego.

2. Badania psychofizjologicznego nie przeprowadza się, a rozpoczęte można przerwać w przypadku:

1) złej kondycji fizycznej przeprowadzającego badanie lub badanego;

2) wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzenie badania.

§ 10. 1. W badaniu psychologicznym stosuje się test psychologiczny umożliwiający porównanie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych badanego do służby na stanowisku służbowym lub w komórce organizacyjnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, do stworzonego dla tego stanowiska lub komórki organizacyjnej profilu wymagań.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega w następujących kolejno po sobie etapach polegających na:

1) przeprowadzeniu testu psychologicznego;

2) analizie wyników, w tym porównaniu ich z profilem wymagań;

3) sporządzeniu opinii końcowej z badania, o której mowa w § 12.

3.  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji opracowuje profile wymagań na stanowiska służbowe lub dla komórek organizacyjnych wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Test służy do ustalenia predyspozycji fizycznych badanego do służby na stanowisku służbowym lub w komórce organizacyjnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz jego możliwości adaptacyjnych do zwiększonego wysiłku fizycznego.

2. Predyspozycje fizyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują umiejętność pływania oraz odpowiedni poziom cech motorycznych:

1) szybkości;

2) wytrzymałości;

3) siły;

4) zwinności;

5) koordynacji ruchowej.

3. Test składa się z ośmiu prób przeprowadzanych w ciągu jednego dnia w następującej kolejności:

1) skok w dal z miejsca;

2) bieg zwinnościowy;

3) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce;

4) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku);

5) uginanie ramion w podporze na poręczach;

6) siady z leżenia w ciągu 1 minuty;

7) bieg w ciągu 12 minut;

8) pływanie na dystansie 50 metrów.

4. Badany przystępuje do testu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego jego zdolność do ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż na 3 dni przed przystąpieniem do testu.

5. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie przez badanego ubiegającego się o podjęcie służby na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, wyników umożliwiających spełnienie minimalnych kryteriów odpowiadających uzyskaniu co najmniej 1 pkt w każdej z prób wymienionych w ust. 3. Policjant pełniący służbę na stanowisku lub w komórce organizacyjnej wykonującej działania bojowe powinien uzyskać co najmniej 3 pkt w każdej z tych prób.

6. Sposób wykonania i kryteria oceny prób testu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

7. Po zakończeniu testu sporządza się opinię, o której mowa w § 12.

§ 12. 1. Wynik przeprowadzonego badania lub testu zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od daty badania lub testu i stanowi podstawę do sporządzenia opinii końcowej z badania lub testu, zwanej dalej „opinią”.

2. Wynik badania lub testu, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wskazanego we wniosku stanowiska służbowego lub komórki organizacyjnej i zawiera:

1) w przypadku badania psychofizjologicznego — informację o przebiegu badania, zarejestrowanych zmianach, o których mowa w § 9 ust. 1, lub ich braku oraz wnioski z tego badania;

2) w przypadku badania psychologicznego — ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych badanego do objęcia lub zajmowania tego stanowiska albo do podjęcia lub dalszego pełnienia służby w tej komórce, wynikającą z porównania ich ze stworzonym profilem wymagań;

3) w przypadku testu — wyniki prób składających się na test oraz ogólną ocenę spełnienia kryteriów przyjętych na tym stanowisku albo dla tej komórki.

§ 13. 1. Opinia powinna zawierać w szczególności:

1) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca;

2) numer identyfikacyjny badanego;

3) stanowisko służbowe, którego badanie dotyczyło, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje;

4) wynik badania lub testu, a w przypadku badania psychofizjologicznego — również informację o jego przebiegu;

5) pieczęć i podpis przeprowadzającego badanie albo pieczęcie i podpisy przeprowadzających badanie oraz osób obecnych w czasie przeprowadzania testu.

2. Opinię sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesyła się wnioskodawcy, a drugi włącza się do dokumentacji z badań lub testu. Na przesyłce, pod adresem wnioskodawcy umieszcza się napis „w sekretariacie nie otwierać”.

3. Wnioskodawca na wniosek badanego udostępnia mu opinię do wglądu. Miejsce i termin udostępnienia opinii wnioskodawca określa w uzgodnieniu z badanym.

4. Wnioskodawca, po zapoznaniu się z opinią, rozstrzyga o sposobie wykorzystania wyniku badania oraz o dalszym postępowaniu w odniesieniu do badanego.

§ 14. 1. Dokumentację z badań lub testu stanowi:

1) kopia wniosku wraz z załącznikami;

2) oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2;

3) wyniki badań lub testu;

4) drugi egzemplarz opinii końcowej z badania lub testu.

2. Dodatkową dokumentację z badań lub testu stanowi:

1) z badań psychofizjologicznych:

a) kwestionariusz osobowy,

b) kwestionariusz szczegółowy,

c) informacja o rezygnacji badanego z dalszego udziału w badaniu psychofizjologicznym,

d) zapis obrazu i dźwięku dokumentującego przebieg testów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3;

2) z testu:

a) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 11 ust. 4,

b) karta wyników uzyskanych z poszczególnych prób testu.

3. Dokumentację z badań oraz z testu, o której mowa w ust. 1 i 2, przechowują komórki wymienione w § 7 ust. 1.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się również w formie elektronicznej.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 423)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).