ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem:

1) rodzaju stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych;

2) stażu służby lub pracy wymaganego do zajmowania poszczególnych stanowisk;

3) wymaganego do zajmowania niektórych stanowisk wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego;

4) stażu służby na określonych stanowiskach służbowych, uprawniającego do zajmowania niektórych stanowisk.

§ 2. 1. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania w zakresie stażu służby lub pracy i wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego określają załączniki do rozporządzenia:

1) nr 1 —w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) nr 2 — w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) nr 3 — w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) nr 4 — w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach badawczo-rozwojowych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowiskoraz dodatkowe wymagania w zakresie stażu służby lub pracy i wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego dla stanowisk, na które możliwe jest mianowanie strażaka do dnia 31 grudnia 2013 r., określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. Do wymaganego stażu służby dla określonego stanowiska służbowego nie wlicza się okresu służby kandydackiej.

§ 4. 1. Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska, nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.

2. Strażacy, którzy zachowali prawo do zajmowania stanowiska służbowego pomimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, zachowują, stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych, prawo do nadania kolejnego wyższego stopnia w korpusie właściwym dla stopnia, który posiadają, jednak nie wyższego niż określony dla danego stanowiska w rozporządzeniu.

3. Strażacy mianowani na stanowiska służbowe, które na mocy niniejszego rozporządzenia podlegają likwidacji, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przenoszeni są na stanowiska równorzędne pod względem grupy zaszeregowania, nawet jeżeli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk, określonych w rozporządzeniu.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1022 oraz z 2007 r. Nr 153, poz. 1085).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. (poz. 448)

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).