ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. Nr 62, poz. 423) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku dołącza się oświadczenie badanego, w którym podane są data i miejsce przeprowadzenia badań lub testu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie tego oświadczenia, albo oświadczenie badanego zawierające informację, że w tym okresie nie był poddany badaniom lub testowi.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioskodawca przesyła kopię pozytywnie rozpatrzonego wniosku wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1, do komórki właściwej do przeprowadzenia badań lub testu.”;

2) w § 6 uchyla się ust. 2;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Badania lub test przeprowadzają:

1) badania psychofizjologiczne — komórka organizacyjna właściwa do spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem że badania mogą przeprowadzać osoby, które spełniają następujące warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym,

b) ukończyły kurs specjalistyczny z zakresu przeprowadzania badań psychofizjologicznych;

2) badania psychologiczne — komórki organizacyjne właściwe do spraw badań psychologicznych w Komendzie Głównej Policji oraz komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji, z zastrzeżeniem że badania mogą przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienie do wykonywania zawodu psychologa;

3) test:

a) komórka organizacyjna właściwa do spraw antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w tej komórce,

b) komórki organizacyjne właściwe do spraw doskonalenia zawodowego:

— Komendy Głównej Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórce organizacyjnej właściwej do spraw bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji,

— komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji — w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw antyterrorystycznych, realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w jednostkach organizacyjnych właściwych do spraw antyterrorystycznych mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji

— z zastrzeżeniem że test mogą przeprowadzać policjanci lub pracownicy Policji posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera, instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego lub fizjoterapeuty.

2. W badaniu psychofizjologicznym może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

3. W czasie przeprowadzania testu mogą być obecni:

1) lekarz;

2) ratownik medyczny albo ratownik;

3) przedstawiciele wnioskodawcy w liczbie nie większej niż dwóch.

4. Jeżeli w czasie przeprowadzania testu nie jest obecna osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zapewnia łączność pomiędzy przeprowadzającym test a najbliższą jednostką organizacyjną Policji.”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badanie lub test rozpoczyna się od zapoznania badanego z celem, zakresem i sposobem ich przeprowadzenia oraz przyjęcia od niego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie lub test, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji badanych i uzyskanych przez nich w badaniach lub teście wyników, wyrażanych w sposób określony w § 12 ust. 2, a w szczególności na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Badanie psychofizjologiczne obejmuje rejestrowanie specyficznych zmian reakcji fizjologicznych występujących w trakcie zadawania pytań badanemu i służy do ustalenia w szczególności:

1) lojalności w służbie;

2) czerpania w jakiejkolwiek formie nieuprawnionej korzyści w związku z dotychczasową służbą w Policji;

3) patologii oraz uzależnień niepożądanych w służbie.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przebiega w następujących kolejno po sobie etapach polegających na:

1) wypełnieniu przez badanego kwestionariusza:

a) osobowego,

b) szczegółowego;

2) omówieniu przez przeprowadzającego badanie z badanym wypełnionych kwestionariuszy, o których mowa w pkt 1;

3) przeprowadzeniu testu wstępnego, stymulującego i testów właściwych oraz, w zależności od potrzeb wynikających z reakcji badanego na pytania zadawane w testach właściwych, testów dodatkowych, składających się z pytań przygotowanych przez przeprowadzającego badanie na podstawie pytań, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c;

4) analizie wyników uzyskanych w trakcie badania;

5) sporządzeniu opinii końcowej z badania, o której mowa w § 12.

3. Kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:

1) lit. a, zawiera:

a) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca,

b) numer identyfikacyjny badanego,

c) stanowisko służbowe zajmowane przez badanego oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której badany zajmuje to stanowisko,

d) stanowisko służbowe, o które ubiega się badany, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje, albo nazwę komórki organizacyjnej, w której ma on podjąć służbę, oraz nazwę jednostki organizacyjnej, w której komórka ta występuje,

e) informacje dotyczące stanu zdrowia badanego oraz jego kondycji fizycznej i psychicznej w dniu badania,

f) datę i podpis badanego;

2) lit. b, zawiera:

a) informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a—d,

b) instrukcję dla badanego, dotyczącą sposobu wypełnienia tego kwestionariusza,

c) pytania służące osiągnięciu celów, o których mowa w ust. 1,

d) datę i podpis badanego.

4. W testach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie zadaje się pytań dotyczących wyznania oraz preferencji seksualnych i politycznych.

5. W trakcie etapów badania, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, badanemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z badania.

6. Fakt złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadzający badanie dokumentuje w formie pisemnej.

7. Przebieg etapu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rejestruje się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.”;

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Jeżeli wynik przeprowadzonego badania psychofizjologicznego jest niejednoznaczny i nie ma możliwości sporządzenia na jego podstawie opinii, o której mowa w § 12 ust. 1, badanie można powtórzyć jeden raz, na podstawie tego samego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia uzyskania tego wyniku. W powtórzonym badaniu nie przeprowadza się testu wstępnego.

2. Badania psychofizjologicznego nie przeprowadza się, a rozpoczęte można przerwać w przypadku:

1) złej kondycji fizycznej przeprowadzającego badanie lub badanego;

2) wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających przeprowadzenie badania.”;

7) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepis § 9a ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

8) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Badany przystępuje do testu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego jego zdolność do ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż na 3 dni przed przystąpieniem do testu.”;

9) w § 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku badania psychofizjologicznego — informację o przebiegu badania, zarejestrowanych zmianach, o których mowa w § 9 ust. 1, lub ich braku oraz wnioski z tego badania;”;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Opinia powinna zawierać w szczególności:

1) stopień policyjny, imię i nazwisko badanego oraz imię jego ojca;

2) numer identyfikacyjny badanego;

3) stanowisko służbowe, którego badanie dotyczyło, oraz nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, w której to stanowisko służbowe występuje;

4) wynik badania lub testu, a w przypadku badania psychofizjologicznego — również informację o jego przebiegu;

5) pieczęć i podpis przeprowadzającego badanie albo pieczęcie i podpisy przeprowadzających badanie oraz osób obecnych w czasie przeprowadzania testu.

2. Opinię sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesyła się wnioskodawcy, a drugi włącza się do dokumentacji z badań lub testu. Na przesyłce, pod adresem wnioskodawcy umieszcza się napis „w sekretariacie nie otwierać”.

3. Wnioskodawca na wniosek badanego udostępnia mu opinię do wglądu. Miejsce i termin udostępnienia opinii wnioskodawca określa w uzgodnieniu z badanym.

4. Wnioskodawca, po zapoznaniu się z opinią, rozstrzyga o sposobie wykorzystania wyniku badania oraz o dalszym postępowaniu w odniesieniu do badanego.”;

11) w § 14 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z badań psychofizjologicznych:

a) kwestionariusz osobowy,

b) kwestionariusz szczegółowy,

c) informacja o rezygnacji badanego z dalszego udziału w badaniu psychofizjologicznym,

d) zapis obrazu i dźwięku dokumentującego przebieg testów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3;”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 11 ust. 4,”;

12) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tytuł części II otrzymuje brzmienie:

„II. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach antyterrorystycznych, realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach antyterrorystycznych mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji”,

b) tytuł części III otrzymuje brzmienie:

„III. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji”.

§ 2. Do badań i testów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.