ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”;

2) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład inspekcji, o których mowa w art. 13 ust. 6 oraz art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanych dalej „inspekcjami”.

§ 2. 1. Członkom komisji przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety i zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje, w związku z udziałem w pracach tych komisji, za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 3. 1. Członkom komisji przysługuje, w związku z udziałem w pracach tych komisji, zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951).

§ 5. Należności, o których mowa w § 2–4, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 6. 1. Członkowie obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w obwodowej komisji wyborczej.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej;

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej podpisuje jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w obwodowej komisji wyborczej.

§ 7. 1. Członkom okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji — w przypadku członków okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania — w przypadku obwodowych komisji wyborczych, przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

1) dla członków okręgowych komisji wyborczych – 380 zł;

2) dla członków rejonowych komisji wyborczych – 210 zł;

3) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych 165 zł;

4) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych 150 zł;

5) dla członków obwodowych komisji wyborczych 135 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek okręgowej, rejonowej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy członek okręgowej albo rejonowej komisji wyborczej z przyczyn losowych nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

4. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, o których mowa w ust.1, przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 8. 1. Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów – w wysokości i na zasadach określonych w § 2–5;

2) zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji – w wysokości 231 zł.

2. Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 7 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Osobom powołanym w skład inspekcji udziela się dni wolnych od pracy w trybie przepisów § 6.

§ 10. 1. Należności, o których mowa w § 2–4 oraz § 7 i 8, wypłacają:

1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2) członkom okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3) członkom rejonowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji rejonowej komisji wyborczej – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

4) członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

2. Członkom obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, należności są wypłacane po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą okręgową komisję.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).