ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 oraz z 2010 r. Nr 164, poz. 1108) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne na lotnisku:

1) Jelenia Góra;

2) Mazury;

3) Mielec;

4) Przylep k/Zielonej Góry;

5) Świdnik k/Lublina;

6) Warszawa-Babice;

7) (uchylony).

§ 2. 1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 1–3, 5 i 6;

2) od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 — wymienione w § 1 pkt 4.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”.

§ 3. 1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie:

1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej,

2) właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego,

3) właściwego miejscowo wojewodę

— o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 23 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie organy określone w ust. 1 o planowanym lądowaniu lub starcie każdego statku powietrznego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem statku powietrznego.

4. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego.

§ 4. Zarządzający lotniskiem zapewnia, na swój koszt, przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną lub kontrolę bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności kontroli celnej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 2)


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1645), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2010 r.