ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób obliczania następujących kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przejazdu cudzoziemca do granicy albo do granicy państwa, do którego cudzoziemiec się udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa;

2) związanych z doprowadzeniem cudzoziemca;

3) pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

4) pobrania odcisków linii papilarnych oraz wykonania fotografii zaliczanych do kosztów wydalenia.

§ 2. Koszty wydalenia cudzoziemca, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, oblicza się według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W — koszty wydalenia cudzoziemca, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

K — ilość przejechanych kilometrów,

S — koszt eksploatacji pojazdu za kilometr przebiegu, ustalony w stawce maksymalnej dla danego rodzaju pojazdu, na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju,

D — koszty podróży służbowej doprowadzających do granicy obliczane na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju,

B — koszt biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub biletu na inny środek transportu,

Z — koszt wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemca podczas przejazdu do granicy albo do granicy państwa, do którego cudzoziemiec się udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa,

L — liczba osób doprowadzanych.

§ 3. Koszty pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia określa się w formie ryczałtu w wysokości:

1) 25 zł za jeden dzień pobytu w strzeżonym ośrodku;

2) 40 zł za jeden dzień pobytu w areszcie w celu wydalenia.

§ 4. Koszty pobrania odcisków linii papilarnych oraz koszty wykonania fotografii określa się w formie ryczałtu w wysokości:

1) 1,95 zł za pobranie odcisków linii papilarnych;

2) 0,80 zł za sporządzenie fotografii.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr Nr 216, poz. 1604).