+PRZESTĘPSTWA Z USTAW SZCZEGÓLNYCH

RODZAJ PRZESTĘPSTWA

KWALIFIKACJA PRAWNA

Wystawianie czeku, bez potrzebnego u trasata funduszu do rozporządzenia lub rozporządzanie pokryciem po wystawieniu czeku, skutkiem czego zapłata czeku nie nastąpiła

Ustawa z dnia 28.04.1936 r. - Prawo czekowe

• weszła w życie z dniem 1.07.1936 r.

Art. 61

Branie udziału w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej albo osób wojskowych lub jeńców wojennych

Dekret z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego

• wszedł w życie z dniem 13. 09.1944 r.

Art. 1 pkt 1

Wywożenie bez zezwolenia zabytków za granicę lub po wywiezieniu za granicę niesprowadzanie zabytku(ów) do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury

• weszła w życie z dniem 21.05.1962 r.

Art. 74

Utrudnianie lub uniemożliwianie dostępu do przedmiotów zabytkowych, świadome udzielanie fałszywych informacji lub działanie w inny złośliwy sposób w celu przeszkodzenia w wykonaniu przez organ służby konserwatorskiej obowiązków wynikających z niniejszej ustawy

Art. 75

Zbywanie lub pośredniczenie w zbyciu zabytku, a także wykopaliska lub znaleziska archeologicznego, jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności istnieje przypuszczenie, że nabywca zamierza wywieźć je za granicę bez zezwolenia, w razie gdy wywóz lub jego usiłowanie rzeczywiście nastąpiły

Art. 76

Wykonywanie lotu przy użyciu statku powietrznego, nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów wykonywanie przy użyciu statku powietrznego lotu próbnego lub akrobacyjnego nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności albo dokonywanie zrzutu ze statku powietrznego w czasie jego lotu,.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

• weszła w życie z dniem 17 października 2002 r.

Art. 211 ust. 1 pkt 1 i pkt 9

Niedopełnianie ciążącego obowiązku poprzez dopuszczanie do wykonania czynów określonych w art. 211 ust. 1 pkt 1 i 9

Art. 211 ust. 2

Niezgłaszanie się do rejestracji albo niestawianie się przed komisją lekarską lub komisją poborową w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawianie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane

Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

• weszła w życie z dniem 29.11.1967 r.

Art. 224 pkt 1

Niezgłaszanie się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony

Art. 224 pkt 2

Niezgłaszanie się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawianie poddania się badaniom lekarskim

Art. 224 pkt 3

Niezawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku

Art. 224 pkt 3 a

Niezawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki)

Art. 224 pkt 3 b

Niedopełnianie w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego

Art. 224 pkt 4

Zmienianie miejsca pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej

Art. 224 pkt 5

Opuszczanie terytorium Państwa lub przebywanie za granicą bez zezwolenia organów wojskowych

Art. 224 pkt 6

Dopuszczanie się czynu określonego w art. 224 w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w ustawie

Art. 228

Uchylanie się od odbywania szkolenia poborowych lub ćwiczeń w obronie cywilnej

Art. 236

Uchylanie się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego w czasie mobilizacji lub wojny

Art. 242 ust. 1 pkt 1

Niezawiadamianie właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych w czasie mobilizacji lub wojny

Art. 242 ust. 1 pkt 2

Utrudnianie lub uniemożliwianie wykonania świadczenia osobistego lub rzeczowego w czasie mobilizacji lub wojny

Art. 242 ust. 2

Nieodstąpienie przez członka stowarzyszenia, związku zawodowego, zrzeszenia lub organizacji, której działalność została zawieszona, od udziału w takiej działalności

Dekret z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym

• wszedł w życie z dniem 14.12.1981 r.

• data obowiązywania z dniem 12.12.1981 r.

Art. 46 pkt 1

Organizowanie albo kierowanie strajkiem lub akcją protestacyjną

Art. 46 pkt 2

Zabieranie lub używanie pojazdu mechanicznego w celu wykorzystania go dla przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej

Art. 46 pkt 3

Zabieranie lub używanie pojazdu mechanicznego stanowiącego mienie społeczne w celu wykorzystania go dla przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej

Art. 46 pkt 4

Zmuszanie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby do zaniechania podjęcia lub wykonywania pracy w celu przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej albo w czasie ich trwania

Art. 46 pkt 5

Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnym do użytku zakładu lub urządzenia albo uniemożliwianie lub utrudnianie prawidłowego funkcjonowania zakładów, urządzeń lub instytucji w celu przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej

Art. 46 pkt 6

Sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom

Ustawa zdnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

• weszła w życie z dniem 12.05.1983 r.

Art. 43 ust. 1

Niedopełnienie obowiązku nadzoru i sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych przez kierownika zakładu handlowego lub gastronomicznego w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia

Art. 43 ust. 2

Prowadzenie reklamy lub promocji napojów alkoholowych lub informowanie o sponsorowaniu imprezy masowej

Art. 452 ust. 1

Popełnienie czynu określonego w ust. 1 w zakresie działalności przedsiębiorcy przez odpowiedzialnego za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych

Art. 452 ust. 3

Prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom

Art. 453 ust. 1

Popełnienie czynu określonego w ust. 1 w zakresie działalności przedsiębiorcy przez odpowiedzialnego za wprowadzanie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego

Art. 453 ust. 4

Uszkadzanie lub niszczenie materiałów archiwalnych przy szczególnym obowiązku ich ochrony

Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

• weszła w życie z dniem 1.01.1984 r.

Art. 52

Wywożenie materiałów archiwalnych bez zezwolenia za granicę lub po wywiezieniu za granicę niesprowadzanie ich do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu

Art. 53

Zbywanie, pomaganie w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, jeżeli wiadomo, że nabywca chce je wywieźć za granicę bez zezwolenia

Art. 54

Niezabezpieczanie materiałów archiwalnych wpisanych do rejestru przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, niezawiadomienie właściwego archiwum państwowego o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie materiałów archiwalnych, o przeniesieniu własności lub posiadania materiałów archiwalnych na inną osobę, o zmianie miejsca, w którym znajdują się materiały archiwalne, przez właściciela lub posiadacza materiałów archiwalnych wpisanych do rejestru

Art. 55

Używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego lub do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej

Ustawa z dnia 26.01.1984 r. – Prawo prasowe

• weszła w życie z dniem 1.07.1984 r.

Art. 43

Utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej

Art. 44 ust. 1

Nadużywanie swego stanowiska lub funkcji poprzez działanie na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie

Art. 44 ust. 2

Wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji albo zawieszonego

Art. 45

Uchylanie się od opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, o których mowa w art. 31 , albo publikowanie takiego sprostowania lub odpowiedzi wbrew warunkom określonym w ustawie

Art. 46 ust. 1

Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego

Art. 47

Rozpowszechnianie materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasy zabezpieczonej jako dowód rzeczowy

Art. 48

Naruszanie przepisów art. 3, 11 ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27

Art. 49

Nieumyślne dopuszczenie przez redaktora do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa

Art. 49 a

Połów ryb bez uprawnienia do rybactwa, dokonywanie połowu ryb bez odpowiedniego upoważnienia, naruszanie ustawowych zakazów w zakresie rybactwa

Ustawa z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym

• weszła w życie zdniem 1.07.1985 r.

Art. 27 a

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub brokerskiej w imieniu osoby prawnej bez wymaganego zezwolenia

Ustawa z dnia 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej

• weszła w życie z dniem 28.08.1990 r.

Art. 90f ust. 1 i 2

Działanie na szkodę zakładu ubezpieczeniowego przez biorącego udział w czynnościach mających na celu powstanie zakładu ubezpieczeń albo będącego członkiem władz zakładu ubezpieczeń lub likwidatora

Art. 90g ust. 1

Działanie na szkodę zakładu ubezpieczeniowego przez występującego w imieniu osoby prawnej, przez biorącego udział w czynnościach mających na celu powstanie zakładu ubezpieczeń albo będącego członkiem władz zakładu ubezpieczeń lub likwidatora

Art. 90g ust. 2

Zawieranie w imieniu zakładu ubezpieczeń umowy ubezpieczenia bez jego uprawnienia

Art. 90h ust. 1

Zawieranie w imieniu zakładu ubezpieczeń umowy ubezpieczenia bez jego uprawnienia działając w imieniu osoby prawnej

Art. 90h ust. 2

Podawanie przez członka władz zakładu ubezpieczeń organowi nadzoru informacji niezgodnych ze stanem faktycznym albo wprowadzanie w błąd tego organu

Art. 90i ust. 1

Podawanie przez członka władz zakładu ubezpieczeń organowi nadzoru informacji niezgodnych ze stanem faktycznym albo wprowadzanie w błąd tego organu, działając w imieniu osoby prawnej

Art. 90i ust. 2

Używanie w nazwie zakładu albo do określenia działalności lub w reklamie wyrazów wskazujących na działalność ubezpieczeniową lub brokerską w zakresie ubezpieczeń, prowadząc działalność gospodarczą nie będącą zakładem ubezpieczeń lub brokerem

Art. 90j ust. 1

Używanie w nazwie zakładu albo do określenia działalności lub w reklamie wyrazów wskazujących na działalność ubezpieczeniową lub brokerską, działając w imieniu osoby prawnej, w zakresie ubezpieczeń, prowadząc działalność gospodarczą nie będącą zakładem ubezpieczeń lub brokerem

Art. 90j ust. 2

Niepowiadamianie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz nieogłaszanie trzykrotnie w gazecie ogólnopolskiej o utracie zezwolenia, likwidacji lub upadłości zagranicznego zakładu ubezpieczeń przez dyrektora głównego oddziału

Art. 90k

Zbieranie podpisów pod zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej z naruszeniem ustawowych zakazów

Ustawa z dnia 27.09.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

• weszła w życie z dniem 1.10.1990 r.

Art. 88 a

Podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów lub wyników sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania, z naruszeniem zakazu ustawowego

Art. 88 c

Organizowanie w ramach kampanii wyborczej na rzecz kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej gier losowych lub konkursów z naruszeniem zakazu ustawowego

Art. 88 d

Wydatkowanie środków komitetu z naruszeniem zasad określonych w ustawie albo limitu środków, przekazywanie komitetowi albo przyjmowanie w imieniu komitetu środków finansowych lub wartości niepieniężnych wbrew zakazom, wydatkowanie środków komitetu z naruszeniem limitów

Art. 88 g

Niewykonywanie przez pełnomocnika finansowego w terminie obowiązku przekazania instytucji charytatywnej nadwyżki środków finansowych lub obowiązku przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego

Art. 88 i ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia przez pełnomocnika finansowego obowiązków ustawowych

Art. 88 i ust. 2 i 3

Prowadzenie kampanii wyborczej bez zgody komitetu lub prowadzenie innego działania zabronionego

Art. 88 j

Uporczywe niewykonywanie poleceń w sprawach służbowych przez odbywającego służbę kandydacką w Straży Granicznej

Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej

• weszła w życie z dniem 19.11.1990 r.

Art. 147 a ust. 1

Samowolne opuszczanie wyznaczonego miejsce wykonywania obowiązków służbowych na czas powyżej czternastu dni kalendarzowych lub przez taki czas samowolne poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w Straży Granicznej

Art. 147 a ust. 2

Opuszczanie wyznaczonego miejsca wykonywania obowiązków służbowych na czas powyżej dwóch dni kalendarzowych lub przez taki czas samowolne poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w Straży Granicznej

Art. 147 a ust. 3

Opuszczanie wyznaczonego miejsca wykonywania obowiązków służbowych w celu trwałego uchylenia się od służby lub w takim celu poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w Straży Granicznej

Art. 147 a ust. 4

Podawanie w oświadczeniu, o którym mowa w art. 91, nieprawdy przez będącego zobowiązanym do jego złożenia

Art. 147 b ust. 1

Podawanie w oświadczeniu, o którym mowa w art. 91, nieprawdy przez będącego zobowiązanym do jego złożenia – przypadek mniejszej wagi

Art. 147 b ust. 2

Przeszkadzanie w utworzeniu organizacji związkowej, utrudnianie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, dyskryminowanie pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, niedopełnianie obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341

Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych

• weszła w życie z dniem 25.07.1991 r.

Art. 35 ust. 1

Kierowanie, w związku z pełnioną funkcją, związkową działalnością sprzeczną z ustawą

Art. 35 ust. 2

Przeszkadzanie we wszczęciu lub prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, niedopełnianie obowiązków określonych w ustawie

Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

• weszła w życie z dniem 25.07.1991 r.

Art. 26 ust. 1

Kierowanie strajkiem lub inną akcją protestacyjną organizowaną wbrew przepisom ustawy

Art. 26 ust. 2

Rozpowszechnianie bez koncesji

programu radiowego

Ustawa z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji

• weszła w życie z dniem 28.02.1993 r.

Art. 52 ust. 1

programu telewizyjnego

Rozprowadzanie bez rejestracji

programu radiowego

Art. 52 ust. 2

programu telewizyjnego

Podrabianie lub przerabianie

bonu paliwowego

Ustawa z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zmieniona ustawą z dnia 27.04.2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji

• weszła w życie z dniem 5.07.1993 r.

Art. 40i ust. 1

upoważnienia do odbioru bonu paliwowego

Uzyskiwanie lub przysposabianie środków do fałszowania bonów paliwowych

Art. 40i ust. 2

Ujawnianie innej osobie lub wykorzystywanie we własnej działalności gospodarczej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wbrew ciążącemu obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, wyrządzających poważną szkodę przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

• weszła w życie z dniem 8.12.1993 r.

Art. 23 ust. 1

Ujawnianie innej osobie lub wykorzystywanie we własnej działalności uzyskanych bezprawnie informacji gospodarczych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Art. 23 ust. 2

Kopiowanie, za pomocą technicznych środków reprodukcji, zewnętrznej postaci produktu lub wprowadzanie do obrotu tak skopiowanego, stwarzanie tym możliwości wprowadzania klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, wyrządzając poważną szkodę przedsiębiorcy

Art. 24

Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej lub kierowanie takim systemem

Art. 24 a

Wprowadzanie klientów w błąd poprzez oznaczanie lub wbrew obowiązkowi nieoznaczanie towarów albo usług, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nieinformowanie o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i narażanie w ten sposób klientów na szkodę

Art. 25 ust. 1

Dopuszczanie się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, loterii promocyjnych lub sprzedaży

Art. 25 ust. 2

Wyrządzanie poważnej szkody w mieniu poprzez prowadzenie, bez wymaganej koncesji lub wbrew warunkom w niej określonych, działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwania lub wydobywania surowców mineralnych, znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze

• weszła w życie z dniem 1.09.1994 r.

Art. 118 ust. 1

Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa poważnej szkody w mieniu poprzez prowadzenie, bez wymaganej koncesji lub wbrew warunkom w niej określonym, działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, poszukiwania lub wydobywania surowców mineralnych, znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin

Art. 1181 ust. 2

Nieumyślne dopuszczenie się czynu określonego w ust. 1 lub ust. 2

Art. 1181 ust. 3

Przywłaszczanie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

• weszła w życie z dniem 23.05.1994 r.

Art. 115 ust. 1

Rozpowszechnianie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania albo publiczne zniekształcanie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania

programu komputerowego

Art. 115 ust. 2

fonogramu

wideogramu

nadania

innych

Naruszanie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych określonych w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 2 i art. 97 w inny sposób niż określony w ust. 1 i 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

programu komputerowego

Art. 115 ust. 3

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom

programu komputerowego

Art. 116 ust. 1

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

programu komputerowego

Art. 116 ust. 2

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Uczynienie z rozpowszechniania cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom stałego źródła dochodu albo działalności przestępczej, organizowanie takiej działalności, kierowanie nią

programu komputerowego

Art. 116 ust. 3

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Nieumyślne rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom

programu komputerowego

Art. 116 ust. 4

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Utrwalanie lub zwielokrotnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechniania cudzego utworu w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania

programu komputerowego

Art. 117 ust. 1

fonogramu

wideogramu

nadania

Innych

Uczynienie z utrwalania lub zwielokrotniania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechniania cudzego utworu w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania stałego źródła dochodu albo działalności przestępczej, organizowanie takiej działalności, kierowanie nią

programu komputerowego

Art. 117 ust. 2

fonogramu

wideogramu

nadania

innych

Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom, nabywanie lub pomaganie w zbyciu albo przyjmowanie przedmiotu będącego nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

programu komputerowego

Art. 118 ust. 1

fonogramu

wideogramu

nadania

innych

Uczynienie stałego źródła dochodu albo działalności przestępczej z rozpowszechniania lub zwielokrotniania bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom, nabywania lub pomagania w zbyciu albo przyjmowania przedmiotu będącego nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu, organizowanie takiej działalności, kierowanie nią

programu komputerowego

Art. 118 ust. 2

fonogramu

wideogramu

nadania

innych

Uzyskanie przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, za pomocą czynu zabronionego (paserstwo)

programu komputerowego

Art. 118 ust. 3

fonogramu

wideogramu

nadania

innych

Wytwarzanie, obrót przedmiotami przeznaczonymi do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bądź też służącymi do nielegalnego odbioru nadawanych programów, przeznaczonymi dla zamkniętego grona odbiorców, uzyskujących do nich dostęp po zapłaceniu wynagrodzenia usługodawcy

Art. 1181 ust. 1

Posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie przedmiotów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworu bądź też służących do nielegalnego odbioru nadawanych programów, przeznaczonych dla zamkniętego grona odbiorców, uzyskujących do nich dostęp po zapłaceniu wynagrodzenia usługodawcy

Art. 1181 ust. 2

Udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu

Art. 119

Wykonywanie robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 48, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane

• weszła w życie z dniem 1.01.1995 r.

Art. 90

Udaremnianie czynności właściwym organom, wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Art. 91

Podawanie lekarzowi lub organowi właściwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacji o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe

Ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

• weszła w życie z dniem 21.01.1995 r.

Art. 53

Niesporządzanie sprawozdania finansowego, sporządzanie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawieranie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

• weszła w życie z dniem 1.01.1995 r.

Art. 77 pkt 2

Sporządzanie przez biegłego rewidenta niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo – majątkowej tej jednostki

Art. 78 ust. 1

Sporządzanie przez biegłego rewidenta, który działa nieumyślnie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo – majątkowej tej jednostki

Art. 78 ust. 2

Niepoddawanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, nieudzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo niedopuszczanie do pełnienia obowiązków, nieskładanie rocznego sprawozdania finansowego w sądzie lub w innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej jednostki, nieskładanie rocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności jednostki we właściwym rejestrze sądowym

Art. 79

Doprowadzanie do powstania straty po stronie Funduszu w wyniku tego, iż bank nie utworzył funduszu ochrony środków gwarantowanych albo nie utworzył go w odpowiedniej wysokości lub aktywa przeznaczone na fundusz ochrony środków gwarantowanych nie były lokowane w skarbowych papierach wartościowych lub bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego lub deponowane w sposób, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2, przez członka zarządu lub radę banku (organ zrzeszenia regionalnego)

Ustawa z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

• weszła w życie z dniem 16.02.1995 r.

Art. 42 ust. 1

Doprowadzanie do powstania straty po stronie Funduszu, obciążając aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych prawami osób trzecich, przez członka zarządu lub rady banku objętego ustawowym systemem gwarantowania depozytów bankowych

Art. 42 ust. 2

Dokonywanie emisji obligacji bez uprawnienia lub przy emisji niezachowywanie warunków określonych w ustawie

Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach

• weszła w życie z dniem 20.08.1995 r.

Art. 38 ust. 1

Działanie w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej poprzez dopuszczenie się czynu określonego w ust. 1

Art. 38 ust. 2

Podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji przy emisji obligacji, o których mowa w art. 9 pkt 2 i 3

Art. 39 ust. 1

Dopuszczenie się czynu określonego w ust. 1 poprzez działanie w imieniu lub w interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 39 ust. 2

Nieudostępnianie sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3–5, lub sprawozdań, o których mowa w art. 23a ust. 5

Art. 40 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie emitenta

Art. 40 ust. 2

Nieprzechowywanie środków będących przychodami z przedsięwzięcia na rachunku bankowym, zgodnie z art. 23 b ust. 1, lub wypłacanie zgromadzonych środków w sposób sprzeczny z art. 23 b ust. 1 – 3

Art. 40 a

Przeznaczanie środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele niż określone w warunkach emisji

Art. 41

Niedopełnianie obowiązków, o których mowa w art. 35 ust. 1 , poprzez działanie w imieniu banku – reprezentanta

Art. 43

Proponowanie nabycia obligacji nabytych na podstawie art. 25 poprzez działanie w imieniu lub na rachunek emitenta

Art. 43 a ust. 1

Nabywanie obligacji z naruszeniem zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 2 lub 3

Art. 43 a ust. 2

Naruszanie tajemnicy statystycznej

Ustawa z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej

• weszła w życie z dniem 1.11.1995 r.

Art. 54

Wykorzystywanie danych statystycznych uzyskanych w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Art. 55

Przekazywanie, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym

Art. 56 ust. 1

Przekazywanie, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym – przypadek mniejszej wagi

Art. 56 ust. 2

Odmawianie wykonania obowiązku statystycznego albo odmawianie udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym

Art. 57

Wytwarzanie, przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń określonych w art. 53 pkt 5, a służących z przeznaczenia do kłusownictwa, wchodzenie w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, bez posiadanego zezwolenia, wprowadzanie do obrotu zwierzyny żywej lub mięsa zwierzyny ubitej, hodowanie lub utrzymywanie bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, poprzez sprawowanie zarządu z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwalanie na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny

Ustawa zdnia 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie

• weszła w życie z dniem 17.02.1996 r.

Art. 52

Polowanie na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu, polowanie z chartami lub ich mieszańcami, polowanie w okresie ochronnym, polowanie bez posiadania uprawnień do polowania, wchodzenie w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków, wchodzenie w posiadanie zwierzyny bez uprawnienia do polowania

Art. 53

Produkowanie lub wprowadzanie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych, w których zawartość substancji szkodliwych przekracza dopuszczalne normy

Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

• weszła w życie z dniem 1.05.1996 r.

Art. 12 pkt 1

Produkowanie lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych bezdymnych, z wyjątkiem tabaki

Art. 12 pkt 2

Wprowadzanie do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych bez uwidocznienia na ich opakowaniu informacji o następstwach używania tytoniu lub o zawartości substancji szkodliwych

Art. 12 pkt 3

Reklamowanie, promowanie lub sponsorowanie wyrobów tytoniowych wbrew postanowieniom art. 8

Art. 12 pkt 4

Uzyskiwanie korzyści majątkowej poprzez nabywanie lub zbywanie cudzych komórek, tkanek i narządów, pośredniczenie w ich nabyciu lub zbyciu bądź branie udziału w przeszczepianiu pozyskanych wbrew przepisom ustawy komórek, tkanek lub narządów, pochodzących od żywego człowieka lub ze zwłok ludzkich

Ustawa zdnia 26.10.1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

• weszła w życie z dniem 7.03.1996 r.

Art. 20 ust. 1

Uczynienie sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałego źródła dochodu

Art. 20 ust. 2

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnienia

Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym

• weszła w życie z dniem 1.01.1997 r.

Art. 81 ust. 1

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego nie będąc podmiotem uprawnionym przez członka zarządu osoby prawnej

Art. 81 ust. 2

Udzielanie, bez uprawnień, świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzanie w błąd co do posiadania takiego uprawnienia

Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodzie lekarza

• weszła w życie z dniem 27.09.1997 r.

Art. 58 ust. 2

Wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie

środków odurzających

Ustawa z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

• weszła w życie z dniem 14.10.1997 r.

Art. 40 ust. 1

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie mleczka makowego lub słomy makowej w znacznej ilości lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

środków odurzających

Art. 40 ust. 2

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie przyrządów, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Art. 41 ust. 1

Przystosowywanie do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych naczyń i przyrządów, chociażby były wytworzone w innym celu, albo wchodzenie w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 40 ust. 2

Art. 41 ust. 2

Przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę lub przewożenie w tranzycie

środków odurzających

Art. 42 ust. 1 i 2

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę lub przewożenie w tranzycie w znacznej ilości lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

środków odurzających

Art. 42 ust. 3

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Wprowadzanie do obrotu albo uczestniczenie w obrocie

środków odurzających

Art. 43 ust. 1 i 2

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Wprowadzanie do obrotu albo uczestniczenie w obrocie w znacznej ilości

środków odurzających

Art. 43 ust. 3

substancji psychotropowych

mleczka makowego, słomy makowej

Czynienie przygotowania do przestępstwa

przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę lub przewożenie w tranzycie

Art. 44 ust. 1

wprowadzanie do obrotu albo uczestniczenie w obrocie

Czynienie przygotowania do przestępstwa

przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę lub przewożenie w tranzycie – znaczna ilość

Art. 44 ust. 2

wprowadzanie do obrotu albo uczestniczenie w obrocie – znaczna ilość

Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji

Art. 45 ust. 1

Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji albo udzielanie ich w znacznych ilościach innej osobie

Art. 45 ust. 2

Ułatwianie albo umożliwianie użycia albo nakłanianie do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Art. 46 ust. 1 – 2

Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji

Art. 46 ust. 3

Niepowiadamianie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa związanego z narkotykami na terenie swojego lokalu przez mającego wiarygodną wiadomość właściciela lub działającego w jego imieniu zarządcę lub kierownika

zakładu gastronomicznego

Art. 46 a

lokalu rozrywkowego

innej działalności usługowej

Wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę, przewożenie w tranzycie, nabywanie, posiadanie lub przechowywanie prekursorów

Art. 47

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

typ podstawowy

Art. 48 ust. 1 – 2

wypadek mniejszej wagi

Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznej ilości

Art. 48 ust. 3

Nielegalne uprawianie

maku

Art. 49 ust. 1

konopi

Zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi

Art. 49 ust. 2

Zabór w celu przywłaszczenia, niezależnie od wartości przedmiotu zaboru

środków odurzających

Art. 50

substancji psychotropowych

mleczka makowego

słomy makowej

Zabieranie w celu przywłaszczenia lub przywłaszczanie sobie należącego do cudzoziemca dokumentu podróży, karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego zaświadczenie tożsamości cudzoziemca albo dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji genewskiej lub takiego dokumentu używanie

Ustawa z dnia 25.06.1997 r. o cudzoziemcach

• weszła w życie z dniem 27.12.1997 r.

Art. 103

Dokonywanie zbiórek publicznych wbrew zakazowi

Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o partiach politycznych

• weszła w życie z dniem 19.09.1997 r.

Art. 49 a

Przeznaczanie majątku partii politycznej na cele inne niż określone w art. 24 ust. 2, w imieniu partii politycznej prowadzenie działalności gospodarczej z naruszeniem przepisu art. 24 ust. 3, przekazywanie partii politycznej albo przejmowanie w imieniu partii politycznej środków finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisu art. 25

Art. 49 c

Niewykonywanie lub niedopuszczanie do wykonania obowiązku sporządzenia i złożenia informacji, o której mowa w art. 34 ust. 1, albo podawanie w niej nieprawdziwych danych

Art. 49 d

Przeznaczanie środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Wyborczym na cele inne niż określone w art. 35 ust. 1

Art. 49 e

Wydatkowanie środków partii politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych albo referendalnych bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego, niewykonywanie lub niedopuszczanie do wykonania obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38, albo podawanie w nim nieprawdziwych danych

Art. 49 f

Podawanie nieprawdy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 10 ust. 1, przez będącego obowiązanym do jego złożenia

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

• weszła w życie z dniem 1.01.1998 r.

Art. 14

Zabijanie zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1 - 4, albo znęcanie się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

• weszła w życie z dniem 24.10.1997 r.

Art. 35 ust. 1

Zabijanie zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1 - 4, albo znęcanie się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2 ze szczególnym okrucieństwem

Art. 35 ust. 2

Utrzymywanie i hodowanie zwierząt drapieżnych i jadowitych groźnych dla życia ludzi bądź zwierząt

Art. 36 ust. 1

Proponowanie, w sposób, o którym mowa w art. 2, nabycia papierów wartościowych bez wymaganej zgody

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

• weszła w życie z dniem 4.01.1998 r.

Art. 165 ust. 1

Proponowanie, w sposób, o którym mowa w art. 2, nabycia papierów wartościowych bez wymaganej zgody poprzez działanie w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 165 ust. 2

Prowadzenie działalności w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi bez wymaganego zezwolenia

Art. 166

Nabywanie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 50

Art. 166 a

Niedokonywanie w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 lub 2 oraz w art. 148

Art. 167

Nabywanie akcji bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2

Art. 168

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 149

Art. 168 a

Ogłaszanie i przeprowadzanie wezwań bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 ust. 1 albo w art. 153

Art. 169

Odstępowanie od wezwania z naruszeniem przepisu art. 152 ust. 2

Art. 170

Niedokonywanie wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt 1, albo niezbywanie akcji w przypadku wymienionym w pkt 2 tego przepisu przez akcjonariusza spółki publicznej posiadającego ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Art. 171

Proponowanie w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, niższej ceny niż określona na podstawie art. 155 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2

Art. 172

Dopuszczanie się czynu określonego w art. 166–171, poprzez działanie w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 173

Podawanie nieprawdziwych lub zatajonych prawdziwych danych, w sposób istotnie wpływających na treść informacji przez będącego odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie lub inne informacje związane z wprowadzaniem papierów wartościowych do publicznego obrotu lub informacje, o których mowa w art. 81 ust. 1

Art. 174 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 , działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 174 ust. 2

Ujawnianie lub wykorzystywanie w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową przez będącego obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej

Art. 175

Ujawnianie informacji poufnej w obrocie papierami wartościowymi

Art. 176 ust. 1

Wykorzystywanie informacji poufnej w obrocie papierami wartościowymi

Art. 176 ust. 2

Powodowanie samemu lub w porozumieniu sztucznego podwyższenia lub obniżenia ceny papierów wartościowych

Art. 177 ust. 1

Wchodzenie w porozumienie mające na celu sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny papierów wartościowych

Art. 177 ust. 2

Pobieranie krwi z organizmu innej osoby w celu jej przetoczenia lub przetworzenia bez wymaganych uprawnień

Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi

• weszła w życie z dniem 1.01.1999 r.

Art. 30 ust. 1

Uczynienie z pobierania krwi z organizmu innej osoby w celu jej przetoczenia lub przetworzenia bez wymaganych uprawnień stałego źródła dochodu

Art. 30 ust. 2

Naruszanie warunków określonych w art. 15 (warunki przewidziane w art. 15 niniejszej ustawy: poinformowanie przez lekarza o istocie zabiegu i o możliwych następstwach dla stanu zdrowia kandydata na dawcę krwi, kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża każdorazowo, w obecności lekarza, pisemną zgodę na pobranie krwi, każdorazowe pobranie krwi zostało poprzedzone badaniami lekarskimi, a od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi została pobrana próbka krwi do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy, pobrania krwi dokonuje lekarz albo posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik służby krwi w obecności lekarza lub w okolicznościach umożliwiających niezwłoczne wezwanie lekarza) powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego

Art. 32 ust. 1

Spowodowanie śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia poprzez naruszenie warunków określonych w art. 15

Art. 32 ust. 2

Fałszowanie preparatów krwiopochodnych, w tym także osoczopochodnych, albo wprowadzanie do obrotu preparatów sfałszowanych

Art. 33 ust. 1

Wprowadzanie do obrotu preparatów krwiopochodnych, w tym także osoczopochodnych, po upływie terminu ich ważności

Art. 33 ust. 2

Przywożenie z zagranicy i wprowadzanie do obrotu preparatów krwiopochodnych, w tym także osoczopochodnych, bez świadectwa rejestracji

Art. 34 ust. 1

Spowodowanie zagrożenia dla życia lub zdrowia przez wprowadzenie do obrotu preparatu krwiopochodnego, w tym także osoczopochodnego

Art. 34 ust. 2

Spowodowanie śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia przez wprowadzenie do obrotu preparatu krwiopochodnego, w tym także osoczopochodnego

Art. 34 ust. 3

Niezapewnianie wbrew obowiązkowi fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu lub urządzeń

Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia

• weszła w życie z dniem 27.03.1998 r.

Art. 48

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji

Art. 49

Przekroczenie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku przez pracownika ochrony, który przy wykonywaniu zadań naruszył w ten sposób dobro osobiste człowieka

Art. 50

Używanie w nazwie (firmie) lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określeń, o których mowa w art. 8, bez uprawnienia

Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych

• weszła w życie z dniem 1.01.1999 r.

Art. 41 ust. 1

Używanie w nazwie (firmie) lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określeń, o których mowa w art. 8, bez uprawnienia poprzez działanie w imieniu osoby prawnej

Art. 41 ust. 2

Podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych wpływających w istotny sposób na treść informacji przez będącego odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym

Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o funduszach inwestycyjnych

• weszła w życie z dniem 21.02.1998 r.

Art. 147

Ujawniane lub wykorzystywanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu inwestycyjnego przez obowiązanego do jej zachowania

Art. 148 ust. 1

Ujawniane lub wykorzystywanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu inwestycyjnego przez obowiązanego do jej zachowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Art. 148 ust. 2

Wykonywanie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1, bez wymaganego zezwolenia

Art. 149 ust. 1

Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 144 a – 144 c

(moc obowiązująca z chwilą przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej)

Art. 149 ust. 2

Używanie w nazwie (firmie), reklamie lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej określeń, o których mowa w art. 11 ust. 4 lub art. 33 ust. 2, bez uprawnienia

Art. 149 a

Używanie w nazwie (firmie) lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej albo w reklamie określeń, o których mowa w art. 10 ust. 2 lub art. 28 ust. 1 , bez uprawnienia

Ustawa z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

• weszła w życie z dniem 1.01.1999 r.

Art. 215

Prowadzenie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 2 lub art. 29 ust. 1 , bez wymaganego zezwolenia

Art. 216

Podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych, wpływających w istotny sposób na treść informacji przez będącego odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym

Art. 218

Ujawnianie lub wykorzystywanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu przez będącego obowiązanym do jej zachowania

Art. 220 ust. 1

Ujawnianie lub wykorzystywanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu przez będącego obowiązanym do jej zachowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Art. 220 ust. 2

Dopuszczanie się czynów przewidzianych w art. 215 – 221 poprzez działanie w imieniu osoby prawnej

Art. 222

Przekroczenie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku przez strażnika, który przy wykonywaniu zadań naruszył w ten sposób dobra osobiste obywatela

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych

• weszła w życie z dniem 1.01.1998 r.

Art. 28

Przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania brak jest uprawnienia

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

• weszła w życie z dniem 30.04.1998 r.

Art. 49 ust. 1

Przetwarzanie w zbiorze danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania brak jest uprawnienia

Art. 49 ust. 2

Przechowywanie w zbiorze danych osobowych niezgodnych z celem utworzenia przez administrującego zbiorem danych

Art. 50

Udostępnianie lub umożliwianie dostępu przez administrującego zbiorem danych lub będącego obowiązanym do ochrony danych osobowych –osobom nieupoważnionym

Art. 51 ust. 1

Nieumyślne udostępnianie lub umożliwianie dostępu, przez administrującego zbiorem danych lub będącego obowiązanym do ochrony danych osobowych – osobom nieupoważnionym

Art. 51 ust. 2

Naruszanie, przez administrującego danymi, choćby nieumyślnie, obowiązku zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem

Art. 52

Niezgłaszanie do rejestracji zbioru danych przez będącego do tego uprawnionym

Art. 53

Niedopełnianie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie przez administrującego zbiorem danych

Art. 54

Dokonywanie emisji listów zastawnych bez uprawnienia lub przy emisji naruszanie obowiązków określonych w art. 17 – 19 i 22 – 24, lub bez uprawnienia do emitowania listów zastawnych emitowanie papierów wartościowych określonych nazwą „list zastawny” lub inną nazwą, która zawiera te wyrazy

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

• weszła w życie z dniem 1.01.1998 r.

Art. 37ust. 1

Dokonywanie emisji listów zastawnych bez uprawnienia lub przy emisji naruszanie obowiązków określonych w art. 17 – 19 i 22 – 24, lub bez uprawnienia do emitowania listów zastawnych emitowanie papierów wartościowych określonych nazwą „list zastawny” lub inną nazwą, która zawiera te wyrazy, poprzez działanie w imieniu osoby prawnej

Art. 37 ust. 2

Nieumyślne dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 lub 2

Art. 37 ust. 3

Prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielenia kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe

• weszła w życie z dniem 1.01.1998 r.

Art. 171 ust. 1

Prowadzenie działalności zarobkowej wbrew warunkom określonym w ustawie, poprzez używanie w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”

Art. 171 ust. 2

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 lub 2 poprzez działanie w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

Art. 171 ust. 3

Podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przez będącego obowiązanym do podania uprawnionym organom informacji dotyczących banku i klientów banku w zakresie ustalonym w ustawie

Art. 171 ust. 4

Ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, przez będącego obowiązanym do zachowania tajemnicy bankowej

Art. 171 ust. 5

Niewykonywanie ciążącego obowiązku albo wykonywanie go nierzetelnie lub nieterminowo przez będącego odpowiedzialnym za zapewnienie właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli danych i informacji wymaganych w związku ze sprawowaniem nadzoru skonsolidowanego lub za udzielenie informacji i wyjaśnień na żądanie Komisji Nadzoru Bankowego

Art. 171 ust. 6

Niewykonywanie ciążącego obowiązku albo wykonywanie go nierzetelnie lub nieterminowo przez będącego odpowiedzialnym za sporządzenie lub przedstawienie Komisji Nadzoru Bankowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub innych sprawozdań związanych z nadzorem skonsolidowanym

Art. 171 ust. 7

Ujawnianie informacji objętych tajemnicą skarbową, ujawnianie informacji określonych w art. 182, nieumyślne ujawnianie informacji objętych tajemnicą skarbową i ujawnianie informacji określonych w art. 182 przez będącego obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

• weszła w życie z dniem 1.01.1998 r.

Art. 306

Prowadzenie agitacji wyborczej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw w siedzibach urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów, na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

Ustawa z dnia 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

• weszła w życie z dniem 11.08.1998 r.

Art. 199 ust. 1

Zbieranie podpisów w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw osób popierających zgłoszenie kandydata lub list kandydatów, stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek inną formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów

Art. 200 ust. 1

Zbieranie podpisów osób popierających zgłoszenie kandydata lub listy kandydatów na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddziałów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Art. 200 ust. 2

Udzielanie wynagrodzenia pieniężnego w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem kandydata lub list kandydatów

Art. 200 ust. 3

Podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania

Art. 202 a

Organizowanie podczas kampanii wyborczej loterii fantowych lub innego rodzaju gier losowych albo konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych, przez prowadzącego agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów

Art. 202 b

Podawanie lub dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia

Art. 202 c

Organizowanie zbiórek publicznych na cele kampanii wyborczej

Art. 202 e

Pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami, pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa, pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów, wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego, wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych, przekazywanie komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmowanie w imieniu tych komitetów środków finansowych lub wartości niepieniężnych pochodzących z innych źródeł niż od osób fizycznych

Art. 202 g

Przyjmowanie i przeznaczanie na kampanię wyborczą środków finansowych lub wartości niepieniężnych pochodzących, a po uzyskaniu informacji, z jakich źródeł pochodzą

Art. 202 h

1. od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą

2. od cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy partii politycznych

Niedopełnianie w terminie przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej osiągniętej przez komitet wyborczy nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami

Art. 202 i ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1

Art. 202 i ust. 2

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1

Art. 202 i ust. 3

Niedopełnianie obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego albo podawanie w tym sprawozdaniu nieprawdziwych danych

Art. 202 j ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1

Art. 202 j ust. 2

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1

Art. 202 j ust. 3

Niedopuszczanie do wykonywania lub utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego

Art. 202 k ust. 1

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonywania lub utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego

Art. 202 k ust. 2

Niszczenie, ukrywanie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie, przez do tego nieuprawnionego, dokumentów lub zapisów informacji podlegających przekazaniu Instytutowi Pamięci na podstawie art. 25 i 28 ust. 1 lub znajdujących się w archiwum instytutu lub w inny sposób udaremnianie lub znaczne utrudnianie uprawnionej osobie lub instytucji zapoznanie się z nimi albo zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego gromadzenia lub przekazywania takich informacji

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

• weszła w życie z dniem 19.01.1999 r.

Art. 54 ust. 1

Uchylanie się od przekazania, utrudnianie w przekazaniu lub udaremnianie przez będącego w posiadaniu dokumentów lub zapisów informacji podlegających przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej

Art. 54 ust. 2

Podawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy w celu uzyskania informacji udzielanych pokrzywdzonemu przez wiedzącego o dotyczących go okolicznościach, o których mowa w art. 6 ust. 3, lub że jego dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie ustawy bez jego zgody

Art. 54 ust. 3

Składanie nieprawdziwych oświadczeń, o którym mowa w art. 32 ust. 5

Art. 54 ust. 4

Zaprzeczanie zbrodniom publicznie i wbrew faktom, o których mowa w art. 1 pkt 1

Art. 55

Porzucanie broni palnej lub amunicji

Ustawa z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji

• weszła w życie z dniem 20.03.2000 r.

Art. 50

Przeszkadzanie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywieranie wpływu na jej wykonywanie

Ustawa z dnia 24.06.1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

• weszła w życie z dniem 24.08.1999 r.

Art. 19

Niedopełnianie obowiązku opublikowania sprawozdania finansowego albo podawanie w nim nieprawdziwych danych, niedopełnianie obowiązku przechowywania dokumentów związanych z finansowaniem wykonywania inicjatywy ustawodawczej, nieprzekazywanie instytucji charytatywnej nadwyżki środków finansowych

Art. 20

Naruszanie, chociażby nieumyślnie, któregokolwiek z obowiązków określonych w art. 9 lub art. 10, bądź naruszanie, chociażby nieumyślnie, któregokolwiek z obowiązków wynikających z decyzji organu nadzoru wydanej na podstawie art. 17 ust. 2

Ustawa z dnia 22.01.2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

• weszła w życie z dniem 8.09.2000 r.

Art. 24 ust. 1

Niewykonywanie, chociażby nieumyślnie, żądania organu nadzoru skierowanego na podstawie art. 14 – 16 lub art. 17 ust. 3

Art. 24 ust. 2

Dopuszczanie do naruszenia, przez będącego w zakresie działalności przedsiębiorstwa odpowiedzialnym za wykonanie obowiązku określonego w art. 9 lub art. 10 albo wynikającego z żądania organu nadzoru skierowanego na podstawie art. 14 – 16 lub art. 17 ust. 3 bądź z decyzji organu nadzoru wydanej na podstawie art. 17 ust. 2, któregokolwiek z tych obowiązków

Art. 25

Nadawanie wyrobowi znaku zgodności przez wiedzącego, że wyrób lub proces jego wytwarzania nie są zgodne z wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw

• weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.

Art. 38 ust. 1

Nadawanie bez wymaganych uprawnień znaków zgodności

Art. 38 ust. 2

Uzyskiwanie bez uprawnienia z Rejestru informacji o osobie

Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

• weszła w życie z dniem 22.06.2001 r.

Art. 25

Przypisanie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego lub w inny sposób naruszenie prawa twórcy projektu wynalazczego

Ustawa z dnia 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej

• weszła w życie z dniem 22.08.2001 r.

Art. 303 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Art. 303 ust. 2

Zgłoszenie cudzego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub cudzej topografii układu scalonego bez uprawnienia do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w celu ich uzyskania

wynalazek

Art. 304 ust. 1

wzór użytkowy

wzór przemysłowy

topografia układu scalonego

Ujawnianie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym lub cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwianie uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

wynalazek

Art. 304 ust. 2

wzór użytkowy

wzór przemysłowy

topografia układu scalonego

Nieumyślne działanie, będącego zobowiązanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji

Art. 304 ust. 3

Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub wprowadzenie oznaczonych takim znakiem towarów do obrotu

Art. 305 ust. 1 i 2

Uczynienie z popełnienia przestępstwa określonego w art. 305 ust. 1 stałego źródła dochodu albo dopuszczanie się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości

Art. 305 ust. 3

Używanie bez wymaganego pozwolenia urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych

Ustawa z dnia 21.07.2000 r. - Prawo telekomunikacyjne

• weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.

Art. 123 ust. 1

Zbieranie podpisów osób popierających zgłoszenie wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum z naruszeniem art. 14 ust. 3

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. o referendum lokalnym

• weszła w życie z dniem 4.11.2000 r.

Art. 68

Podawanie do publicznej wiadomości wyników badań opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania, z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 32

Art. 70

Przekazywanie inicjatorowi referendum lub przejmowanie w imieniu inicjatora referendum środków finansowych lub niepieniężnych z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 43

Art. 71

Nieprzekazywanie nadwyżki środków finansowych, przez inicjatora referendum, instytucji charytatywnej wbrew nakazowi wynikającemu z art. 46

Art. 73

Działanie na szkodę spółki biorącego udział w tworzeniu spółki handlowej lub będącego członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo będącego likwidatorem

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych

• weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.

Art. 585 § 1

Nakłanianie biorącego udział w tworzeniu spółki handlowej lub będącego członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo będącego likwidatorem do działania na szkodę spółki lub udzielanie jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa

Art. 585 § 2

Niezgłaszanie wniosku o upadłość spółki handlowej przez będącego członkiem zarządu spółki lub likwidatora, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki

Art. 586

Ogłaszanie danych nieprawdziwych albo przedstawianie ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III

Art. 587 § 1

Nieumyślne ogłaszanie danych nieprawdziwych albo przedstawianie ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III

Art. 587 § 2

Dopuszczanie przez członka zarządu lub likwidatora do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw

Art. 588

Dopuszczanie przez członka zarządu albo likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wydania przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce

Art. 589

Wystawianie fałszywych zaświadczeń o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania, użyczanie innemu akcji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania, w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości

Art. 590

Posługiwanie się, przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub przy wykonywaniu praw mniejszości, fałszywym zaświadczeniem o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania, cudzą akcją bez zgody właściciela, cudzą akcją, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania

Art. 591

Dopuszczanie się wydania akcji niedostatecznie opłaconych przed zarejestrowaniem spółki, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed zarejestrowaniem podwyższenia przez członka zarządu

Art. 592

Prowadzenie giełdy, giełdowej izby rozrachunkowej lub przedsiębiorstwa maklerskiego bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom

Ustawa dnia 26.10.2000 r. o giełdach towarowych

• weszła w życie z dniem 28.05.2001 r.

Art. 57

Ujawnianie lub wykorzystywanie w obrocie towarami giełdowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową przez będącego obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej

Art. 58

Sztuczne powodowanie podwyższenia lub obniżenia ceny towarów giełdowych

Art. 59 ust. 1

Wchodzenie w porozumienie mające na celu sztuczne podwyższenie lub obniżenie ceny towarów giełdowych

Art. 59 ust. 2

Podawanie nieprawdziwych lub zatajonych prawdziwych danych w sposób istotnie wpływający na treść informacji przez będącego odpowiedzialnym za informacje zawarte w dokumencie związanym z wprowadzaniem do obrotu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d

Art. 60 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 , działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 60 ust. 2

Prowadzenie bez wymaganego zezwolenia przedsiębiorstwa składowego albo w sposób grożący bezpieczeństwu obrotu gospodarczego naruszanie warunków zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

Ustawa zdnia 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw

• weszła w życie z dniem 4.01.2001 r.

Art. 67 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 , działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 67 ust. 2

Niedopełnianie obowiązku rejestracji transakcji lub przechowywania rejestrów transakcji oraz dokumentów dotyczących transakcji przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

• weszła w życie z dniem 23.06.2001 r.

Art. 35 ust. 1 pkt 1

Niedopełnianie obowiązku identyfikacji klienta zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 28, lub przechowywania informacji objętych identyfikacją przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 35 ust. 1 pkt 2

Niedopełnianie obowiązku zawiadomienia organu informacji finansowej o transakcji lub o prowadzeniu rachunku na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 16 a ust. 1, przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 35 ust. 1 pkt 3

Niedopełnianie obowiązku wstrzymania transakcji lub blokady rachunku przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 35 ust. 1 pkt 4

Ujawnianie informacji zgromadzonych zgodnie z upoważnieniem ustawy osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, albo wykorzystywanie w inny sposób niezgodny z przepisami ustawy tych informacji przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 35 ust. 2

Nieumyślne dopuszczenie się czynów określonych w ust. 1 lub 2

Art. 35 ust. 3

Odmawianie przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 36 pkt 1

Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych dotyczących transakcji, rachunków lub osób przez działającego w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej

Art. 36 pkt 2

Dopuszczenie się czynu określonego w art. 35 ust. 1 lub 2 lub w art. 36 wyrządzającego znaczną szkodę

Art. 37

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych, o których mowa w rozdziale 6

Art. 37 a ust. 1

Niedopełnianie obowiązku ustalenia wewnętrznych procedur zapobiegających wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Art. 37 a ust. 2

Dokonywanie obrotu bez zezwolenia lub, chociażby nieumyślnie, wbrew warunkom określonym w zezwoleniu

Ustawa z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

• weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.

Art. 33 ust. 1

Nieumyślne dokonywanie obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu i przywrócenie stanu zgodnego z ustawą w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania

Art. 33 ust. 2

Dopuszczanie do popełnienia czynu określonego w ust. 1 lub 2

Art. 33 ust. 3

Niewykonywanie, wbrew obowiązkowi, decyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwanie dowodów lub produktów zabezpieczonych w toku kontroli

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej

• weszła w życie z dniem 1.04.2001 r.

Art. 38

Dopuszczanie do eksploatacji urządzenia technicznego bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym

• weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.

Art. 63 ust. 1

Przerabianie urządzenia technicznego bez zgody organu właściwej jednostki dozoru technicznego

Art. 63 ust. 2

Wprowadzanie do obrotu, wbrew decyzji Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, preparatu stwarzającego niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska lub nieprzestrzeganie określonych w decyzji warunków jego wprowadzania do obrotu

Ustawa z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

• weszła w życie z dniem 15.02.2002 r.

Art. 34

Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu albo wyrabianie lub rozlewanie wyrobów spirytusowych lub wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia

Ustawa z dnia 2.03.2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

• weszła w życie z dniem 26.04.2001 r.

Art. 12 ust. 1

Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu albo wyrabianie lub rozlewanie wyrobów spirytusowych lub wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia – znacznej wartości

Art. 12 ust. 2

Odkażanie spirytusu skażonego lub osłabianie działania środka skażającego

Art. 13

Uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego w art. 12 i w art. 13

Art. 14

Nieprzestrzeganie zakazu produkcji bądź zakazów dotyczących obrotu z zagranicą substancjami kontrolowanymi lub towarami zawierającymi takie substancje, a także wprowadzanie do obrotu krajowego substancji lub towarów pozyskanych z naruszeniem tych zakazów

Ustawa z dnia 2.03.2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

• weszła w życie z dniem 1.07.2002 r.

Art. 36 ust. 1 i 2

Prowadzenie, bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom, produkcji lub dokonywanie obrotu substancjami kontrolowanymi z zagranicą, a także wykorzystywanie, w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, substancji kontrolowanych pozyskanych z naruszeniem zakazów określonych w niniejszej ustawie

Art. 37 ust. 1

Naruszanie zakazu obrotu krajowego substancjami kontrolowanymi albo wykorzystywanie go do zakazanych zastosowań, naruszanie zakazu testowania urządzeń lub instalacji zawierających substancje kontrolowane, określone w załączniku nr 1 grupa II do ustawy, albo korzystanie z takich urządzeń bądź instalacji mimo wprowadzonego zakazu, czego skutkiem jest emisja do środowiska substancji kontrolowanych, określonych w załączniku nr 1 grupa II do ustawy, dopuszczanie do emisji do środowiska substancji kontrolowanych wskutek niedopełnienia obowiązków określonych w art. 19, art. 20 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2, niedopełnianie określonego w art. 22 ust. 3 oraz art. 23 ust. 1 obowiązku odzysku substancji kontrolowanych

Art. 37 ust. 2

Uporczywe niewykonywanie lub odmawianie wykonania poleceń w sprawach służbowych albo wykonywanie poleceń niezgodnie z ich treścią przez odbywającego służbę kandydacką w BOR

Ustawa z dnia 16.03.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

• weszła w życie z dniem 30.03.2001 r.

Art. 124 ust. 1

Samowolne opuszczanie wyznaczonego miejsca wykonywania obowiązków służbowych lub samowolne poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w BOR

Art. 125 ust. 1

Samowolne opuszczanie wyznaczonego miejsca wykonywania obowiązków służbowych na czas do czternastu dni kalendarzowych lub przez taki czas poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w BOR

Art. 125 ust. 2

Opuszczanie, w celu trwałego uchylenia się od służby, wyznaczonego miejsca wykonywania obowiązków służbowych lub w takim celu poza nim pozostawanie przez odbywającego służbę kandydacką w BOR

Art. 126

Wprowadzanie do obrotu kosmetyku wbrew zakazom wynikającym z art. 5 ust. 1

Ustawa z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach

• weszła w życie z dniem 12.05.2002 r.

Art. 14 ust. 3

Podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 86

Ustawa z dnia 12.04.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

• weszła w życie z dniem 31.05.2001 r.

Art. 219

Organizowanie w ramach prowadzonej kampanii wyborczej gier losowych lub konkursów z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 88 ust. 4

Art. 221

Pozyskiwanie lub wydatkowanie środków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 1, 2 lub 3, pozyskiwanie lub wydatkowanie środków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 4 albo limitu określonego w art. 114 ust. 1 i 2 i art. 236, przekazywanie koalicyjnemu komitetowi wyborczemu albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmowanie w imieniu tego komitetu środków finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2–4, przeprowadzanie zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 112 ust. 2, przyjmowanie w imieniu komitetu wyborczego partii politycznej środków finansowych pochodzących z innego źródła niż z Funduszu Wyborczego tej partii

Art. 223

Niewykonywanie przez pełnomocnika finansowego w terminie obowiązku przekazania na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki środków finansowych, o której mowa w art. 116, obowiązku przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 120 ust. 1

Art. 226 ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia przez pełnomocnika finansowego obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2

Art. 226 ust. 2

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia przez pełnomocnika finansowego obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2

Art. 226 ust. 3

Niedopuszczanie do wykonywania i utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu, o których mowa w art. 120 ust. 1

Art. 227 ust. 1

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonywania i utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu, o których mowa w art. 120 ust. 1

Art. 227 ust. 2

Zbieranie podpisów pod zgłoszeniem listy okręgowej lub pod zgłoszeniem kandydata albo kandydatów na senatora z naruszeniem zakazów określonych w art. 141 ust. 1, 2 lub 3 albo art. 197 ust. 1, 2 lub 3

Art. 228

Prowadzenie kampanii wyborczej na rzecz kandydata na posła albo kandydata na senatora bez zgody komitetu wyborczego

Art. 229

Wywożenie za granicę niebezpiecznych odpadów

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

• weszła w życie z dniem 1.10.2001 r.

Art. 69

Produkowanie lub wprowadzanie do obrotu, o niewłaściwej jakości zdrowotnej lub zepsutych, środków spożywczych, używek i substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatków do środków spożywczych i używek oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

• weszła w życie z dniem 23.09.2001 r.

Art. 49 ust. 1

Produkowanie lub wprowadzanie do obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub nowej żywności szkodliwej dla zdrowia lub życia człowieka

Art. 49 ust. 2 i 3

Produkowanie lub wprowadzanie do obrotu zepsutych lub sfałszowanych środków spożywczych, używek lub substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatków do środków spożywczych i używek, jako artykułów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie

Art. 50

Prowadzenie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego materiału podstawowego niezarejestrowanego w Krajowym Rejestrze, wprowadzanie do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego bez świadectwa pochodzenia i nieoznaczonego etykietą: „Nie dla leśnictwa”, wprowadzanie do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 38, wprowadzanie do obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego nie będąc wpisanym do rejestru dostawców, wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia niezgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej określonymi w art. 52 ust. 1 oraz na podstawie art. 52 ust. 2

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym

• wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Art. 53

Utrudnianie lub uniemożliwianie organom, o których mowa w art. 9, i upoważnionym przez nie pracownikom prowadzenia czynności służbowych, wprowadzanie w błąd nabywców, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji na etykietach, o których mowa w art. 36 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1 , przywożenie bez wymaganego pozwolenia leśnego materiału rozmnożeniowego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

Art. 54

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji

Ustawa z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

• weszła w życie z dniem 1.07.2001 r.

Art. 36 ust. 1–2

Sprzedawanie osobom niepełnoletnim wyrobów pirotechnicznych lub broni, wyłączonych spod koncesjonowania, na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie

Art. 37

Niezawiadamianie przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję, organu koncesyjnego o podjęciu działalności gospodarczej, w terminie 14 dni, od dnia jej podjęcia, a także o jej zaprzestaniu, niezawiadamianie organu koncesyjnego w terminie 14 dni o zmianach stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych we wniosku o wydanie koncesji i w dokumentach stanowiących załączniki do tego wniosku, powstałych po dniu wydania

Art. 38

Dokonywanie operacji zamkniętego użycia GMO (organizm genetycznie zmodyfikowany) albo działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska, w tym wprowadzeniem do obrotu produktu GMO, albo wywóz za granicę lub tranzytem produktów GMO bez wymaganej zgody, albo nie spełniając warunków wskazanych w zgodzie

Ustawa z dnia 22.06.2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

• weszła w życie z dniem 26.10.2001 r.

Art. 58 ust. 1

Dokonywanie operacji zamkniętego użycia GMO (organizm genetycznie zmodyfikowany) albo działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska, w tym wprowadzeniem do obrotu produktu GMO, albo wywóz za granicę lub tranzytem produktów GMO bez wymaganej zgody, albo nie spełniając warunków wskazanych w zgodzie, co spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Art. 58 ust. 3

Sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia lub środowiska, powodującego zagrożenie podczas zamkniętego użycia GMO w trakcie działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska lub niestosowanie się do nakazu wycofania produktu GMO z obrotu

Art. 59 ust. 1 i 2

Sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia lub środowiska, powodując zagrożenie podczas zamkniętego użycia GMO w trakcie działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska lub niestosowanie się do nakazu wycofania produktu GMO z obrotu, czego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób

Art. 59 ust. 3 i 4

Sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia lub środowiska, powodującego zagrożenie podczas zamkniętego użycia GMO w trakcie działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska lub niestosowanie się do nakazu wycofania produktu GMO z obrotu, czego następstwem jest zniszczenie środowiska w znacznych rozmiarach

Art. 59 ust. 5 i 6

Nieprzystępowanie, wbrew obowiązkowi, w przypadku awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO, niezwłocznie do akcji ratowniczej i usuwania skutków awarii lub niezawiadamianie właściwych służb ratowniczych o wystąpieniu awarii

Art. 60

Niepodejmowanie działań , o których mowa w art. 32, wbrew obowiązkowi, w przypadku gdy po uzyskaniu zezwolenia na uwolnienie GMO do środowiska nastąpi jakakolwiek zmiana w przygotowaniu lub w procesie uwalniania GMO do środowiska, mogąca spowodować zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska albo w razie powzięcia nowych informacji o takich zagrożeniach

Art. 61

Dokonywanie działań zamkniętego użycia GMO bez uprzedniego sporządzenia oceny zagrożeń lub nieprzestrzeganie szczegółowych wymagań odnośnie do poziomów i rodzajów zabezpieczeń albo dokonywanie działań związanych z zamierzonym uwolnieniem GMO do środowiska bez uprzedniego przeprowadzenia oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska

Art. 62

Dokonywanie działań zamkniętego użycia GMO bez uprzedniego sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii

Art. 63

Niedokonywanie, wbrew obowiązkowi, weryfikacji ustaleń oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz podjętych środków ochronnych, a także planu postępowania na wypadek awarii

Art. 64

Nieinformowanie właściwych organów o każdorazowej zmianie warunków operacji zamkniętego użycia GMO, mogącej mieć wpływ na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska, nieprowadzenie systematycznej dokumentacji prowadzonych operacji zamkniętego użycia GMO i nieprzechowywanie jej przez wymagany okres, nieoznaczanie produktów GMO zgodnie z wymaganiami ustawy, wbrew obowiązkowi

Art. 65

Używanie chemicznych środków policyjnych jako środka prowadzenia działań wojennych

Ustawa z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

• weszła w życie z dniem 26.10.2001 r.

Art. 27

Produkowanie

toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów bez wymaganego pozwolenia lub wbrew jego warunkom, w celach niezabronionych przez Konwencję

Art. 28 ust. 1

Wytwarzanie

Przetwarzanie

Nabywanie

Gromadzenie

Przechowywanie

Zbywanie

Przekazywanie

Używanie

Posiadanie

Przekazywanie osobie nieuprawnionej

toksycznych związków chemicznych

Art. 28 ust. 2

prekursorów toksycznych związków chemicznych

Niewypełnianie obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25

Ustawa z dnia 6.07.2001 r. o usługach detektywistycznych

• weszła w życie z dniem 2.03.2002 r.

Art. 44

Wykonywanie czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych podczas świadczenia usług detektywistycznych

Art. 45

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego zezwolenia

Art. 46 ust. 1

Wykonywanie czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji

Art. 46 ust. 2

Uniemożliwianie lub utrudnianie, wbrew postanowieniu art. 33, korzystania z wody do zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów albo innych miejscowych zagrożeń lub do zapobieżenia poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu, zdrowiu osób lub mieniu znacznej wartości

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne

• weszła w życie z dniem 1.01.2002 r.

Art. 189 ust. 1

Uniemożliwianie lub utrudnianie, wbrew postanowieniu art. 33, korzystania z wody do zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych, pożarów albo innych miejscowych zagrożeń lub do zapobieżenia poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu, zdrowiu osób lub mieniu znacznej wartości, czego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka lub znaczna szkoda w mieniu

Art. 189 ust. 2

Wykonywanie, wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2, w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności zagrażających tym urządzeniom

Art. 190 ust. 1

Wykonywanie, wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2, w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności zagrażających tym urządzeniom, czego następstwem jest znaczna szkoda

Art. 190 ust. 2

Niszczenie lub uszkadzanie brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wody, budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi albo utrudnianie przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych

Art. 191

Wyrabianie lub rozlewanie wyrobów winiarskich bez zezwolenia

Ustawa z dnia 25.07.2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

• weszła w życie z dniem 10.11.2002 r.

Art. 36 ust. 1

Wyrabianie lub rozlewanie wyrobów winiarskich znacznej wartości bez zezwolenia

Art. 36 ust. 2

Niewdrożenie systemu kontroli wewnętrznej, niedysponowanie planem zakładu lub niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości, niezawiadomienie organu zezwalającego o zakończeniu działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności przez posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Art. 37

Wyrabianie wyrobów winiarskich niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 – 27, wprowadzanie do obrotu importowanych wyrobów winiarskich gronowych, w których łączna zawartość dwutlenku siarki jest wyższa od określonej w art. 20, a wyrób ten nie jest wyrobem o kontrolowanej jakości, posiadającym geograficzne oznaczenie miejsca pochodzenia

Art. 38

Wykonywanie bez uprawnień czynności diagnostyki laboratoryjnej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, albo wprowadzanie w błąd co do posiadania takiego uprawnienia

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

• weszła w życie z dniem 3.10.2001 r.

Art. 71 ust. 2

Wstrzymywanie przekazania informacji kryminalnej albo świadomie przekazywanie nieprawdziwej informacji kryminalnej

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

• wejdzie w życie z dniem 1.01 .2003 r.

Art. 42

Niepowiadamianie, pomimo ciążącego obowiązku, o nieprawdziwości przekazanej lub otrzymanej informacji kryminalnej

Art. 43

Niezarządzanie usunięcia bądź nieusuwanie informacji kryminalnej z bazy danych Centrum

Art. 44

Wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych albo prowadzenie badań klinicznych wyrobów medycznych wbrew przepisom

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wyrobach medycznych

• weszła w życie z dniem 1.10.2002 r.

Art. 36

Niezgodne z wymaganiami ustawy znakowanie wyrobów medycznych znakiem zgodności lub nieuprawnione stosowanie numerów jednostek notyfikowanych

Art. 37

Niezgłoszenie, przez będącego odpowiedzialnym za zgłoszenie, wyrobu medycznego do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

Art. 38

Prowadzenie systemu lub dokonywanie zmian w zasadach jego funkcjonowania bez wymaganej zgody, niewykonywanie obowiązku zamknięcia systemu w oznaczonym terminie pomimo decyzji uchylającej zgodę na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamkniecie

Ustawa z dnia 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

• weszła w życie z dniem 1.01.2002 r.

Art. 24 ust. 1

Niedopełnianie obowiązku przekazania dokumentów, o którym mowa w art. 27 ust. 2

Art. 24 ust. 2

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 24 ust. 3

Niedopełnianie obowiązku przekazania informacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4

Art. 25 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 , poprzez działanie w imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 25 ust. 2

Nieudostępnianie, wbrew ciążącemu obowiązkowi, informacji publicznej

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

• weszła w życie z dniem 1.01.2002 r.

Art. 23

Wprowadzanie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne

• weszła w życie z dniem 1.10.2002 r.

Art. 124

Wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 28, produktów leczniczych weterynaryjnych

Art. 124 a ust. 1

Dopuszczanie przez osobę odpowiedzialną za zwierzęta do stosowania u zwierząt produktów leczniczych weterynaryjnych niedopuszczonych do obrotu

Art. 124 a ust. 2

Podejmowanie działalności gospodarczej, bez wymaganego zezwolenia, w zakresie wytwarzania produktu leczniczego

Art. 125

Wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego, dla którego upłynął termin ważności

Art. 126

Podejmowanie działalności, bez wymaganego zezwolenia, w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego

Art. 127

Dawanie lub obiecywanie, w ramach reklamy lub w celu promocji sprzedaży, produktu leczniczego osobom uprawnionym do wystawiania recept, osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści materialnych przekraczających znikomą wartość materialną, w szczególności prezentów, nagród, wycieczek, a także organizowanie lub finansowanie dla osób uprawnionych do wystawiania recept, osób prowadzących obrót produktami leczniczymi spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których podejmuje się w stosunku do zaproszonych działania przekraczające główny cel spotkania

Art. 128 ust. 1

Przyjmowanie korzyści materialnych, o których mowa w ust. 1

Art. 128 ust. 2

Prowadzenie reklamy produktów leczniczych bez uprawnienia

Art. 129 ust. 1

Prowadzenie reklamy, bez uprawnienia, produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niezgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego, lub produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty lub produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe, lub produktów leczniczych wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z nazwą leku umieszczonego w wykazie leków refundowanych, lub nieprzechowywanie wzorów reklam, lub niewykonywanie niezwłocznie decyzji nakazujących zaprzestania ukazywania się reklamy produktu leczniczego lub nakazującej zamieszczenie reklamy prostującej błąd

Art. 129 ust. 2

Wprowadzanie do obrotu produktu, któremu przypisuje się właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie

Art. 130

Kierowanie apteką bez uprawnienia

Art. 131 ust. 1

Wydawanie z apteki produktu leczniczego przez nieposiadającego uprawnień zawodowych

Art. 131 ust. 2

Udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie inspekcji farmaceutycznej

Art. 132

Wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w praktyce weterynaryjnych nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych

Art. 132 a

Nieposiadanie dokumentów nabycia i stosowania u zwierząt, z których lub od których tkanki i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, produktu leczniczego weterynaryjnego posiadającego właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne i psychotropowe

Art. 132 b

Świadczenie usługi certyfikacyjnej jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne bez uprzedniego zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom tych usług

Ustawa z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym

• weszła w życie z dniem 16.08.2002 r.

Art. 45

Świadczenie usług certyfikacyjnych poprzez nieinformowanie osoby ubiegającej się o certyfikat o warunkach uzyskania i używania certyfikatu

Art. 46

Składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby

Art. 47

Świadczenie usługi certyfikacyjnej poprzez kopiowanie lub przechowywanie danych służących do składania bezpiecznego podpisu lub poświadczenia elektronicznego lub innych danych, które mogłyby służyć do ich odtworzenia

Art. 48

Świadczenie usług certyfikacyjnych poprzez wydawanie certyfikatu zawierającego nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 20 ust. 1

Art. 49 ust. 1

Umożliwianie wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, przez osobę, która w imieniu podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne umożliwia wydanie certyfikatu

Art. 49 ust. 2

Posługiwanie się certyfikatem, o którym mowa w ust. 1

Art. 49 ust. 3

Świadczenie usług certyfikacyjnych, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 i 6, poprzez zaniechanie unieważnienia certyfikatu

Art. 50

Świadczenie usługi znakowania czasem jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, umożliwianie oznaczenia danych czasem innym niż w chwili wykonywania tej usługi oraz poświadczanie elektronicznie tak powstałych danych

Art. 51

Ujawnianie lub wykorzystywanie przez będącego obowiązanym do zachowania tajemnicy związanej ze świadczeniem usług certyfikacyjnych informacji objętych tą tajemnicą

Art. 52 ust. 1

Dopuszczanie się czynu określonego w ust. 1 jako podmiot świadczący usługi certyfikacyjne lub jako kontroler albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Art. 52 ust. 2

Dopuszczanie się czynów, o których mowa w przepisach art. 45 – 51 , przez działanie w imieniu lub w interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Art. 53

Dokonywanie przemieszczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji bez wymaganej zgody

Ustawa z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

• weszła w życie z dniem 25.08.2002 r.

Art. 63

Wykonywanie lotu przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów, wykonywanie lotu z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych, wibracjami i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, niedopełnianie ciążącego obowiązku poprzez naruszanie przepisów o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk, wznoszenie przeszkody lotniczej, dopuszczanie do jej powstania lub przeszkód takich niezgłaszanie i nielikwidowanie lub nieoznaczanie, wykonywanie lotu lub innej czynności lotniczej, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, wykonywanie lotów lub innych czynności lotniczych mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej, niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu, niewykonywanie poleceń organów, o których mowa w tym przepisie, wykonywanie lotu próbnego lub akrobacyjnego nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności, dokonywanie zrzutu ze statku powietrznego w czasie jego lotu, prowadzenie przedsiębiorstwa działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami, uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania przez członków Komisji lub osoby, o których mowa w art. 136 ust. 3, czynności, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2, niedokonywanie zawiadomienia, wbrew ciążącemu obowiązkowi, o którym mowa w art. 137 ust. 4

Ustawa z dnia 3.07.2002 r. – Prawo lotnicze

• weszła w życie z dniem 17.11.2002 r., uchylając ustawę z dnia 31.05.1962 r. – Prawo lotnicze

Art. 211 ust. 1

Dopuszczanie do popełnienia czynów określonych w ust. 1 poprzez niedopełnianie ciążącego obowiązku

Art. 211 ust. 2

Wykonywanie lotu przy użyciu statku powietrznego poprzez naruszanie przepisów dotyczących ruchu lotniczego obowiązującego w obszarze, w którym lot się odbywa, przekraczanie granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia, naruszanie, wydanego na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy, zakazu lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne, wbrew art. 122 ustawy niestosowanie się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi, wnoszenie lub używanie na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych, używanie obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych, używanie urządzeń radiowych na częstotliwościach przeznaczonych dla radiokomunikacji ruchomej lotniczej, nie będąc do tego specjalnie upoważnionym, uszkadzanie lub czynienie niezdolnym do użycia lotniska albo znajdujących się na lotnisku lub poza nim urządzeń służących dla potrzeb ruchu lotniczego, niszczenie lub poważne uszkadzanie znajdujących się na lotnisku i niewykonujących operacji lotniczych statków powietrznych albo powodowanie przerwy w działalności tego lotniska, zagrażając bezpieczeństwu tego lotniska przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni

Art. 212 ust. 1

Dopuszczanie do popełnienia czynów określonych w ust. 1 poprzez niedopełnienie ciążącego obowiązku

Art. 212 ust. 2

Nieumyślne dopuszczanie do popełnienia czynów określonych w ust. 1 poprzez niedopełnienie ciążącego obowiązku

Art. 212 ust. 3

Wytwarzanie urządzeń niedozwolonych lub wprowadzanie ich do obrotu w celu użycia w obrocie, świadczenie usług niedozwolonych

Ustawa z dnia 5.07.2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

• weszła w życie z dniem 10.11.2002 r.

Art. 6

Posiadanie lub używanie urządzenia niedozwolonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub używanie takiego urządzenia na własne

Art. 7

Zbieranie podpisów osób popierających zgłoszenie kandydata, stosując groźbę, podstęp lub jakąkolwiek inną formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów

Ustawa z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

• weszła w życie z dniem 4.08.2002 r.

Art. 27 d ust. 1

Zbieranie podpisów osób popierających zgłoszenie kandydata na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddziałów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Art. 27 d ust. 2

Udzielanie wynagrodzenia pieniężnego w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem kandydata

Art. 27 d ust. 3

Podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania

Art. 27 g

Organizowanie podczas kampanii wyborczej loterii fantowej lub innego rodzaju gier losowych albo konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych, podczas prowadzenia agitacji wyborczej na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów

Art. 27 h

Podawanie lub dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia

Art. 27 i

Organizowanie zbiórek publicznych na cele kampanii wyborczej

Art. 27 k

Pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami, pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa, pozyskiwanie środków finansowych lub wartości niepieniężnych na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów, wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego, wydatkowanie środków finansowych komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych, przekazywanie komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przejmowanie w imieniu tych komitetów środków finansowych lub wartości niepieniężnych pochodzących z innych źródeł niż od osób fizycznych

Art. 27 m

Przyjmowanie i przeznaczanie na kampanię wyborczą środków finansowych lub wartości niepieniężnych po uzyskaniu informacji, z jakich źródeł pochodzą, a pochodzących:

Art. 27 n

1. od osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

2. od cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3. z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy partii politycznych

Niedopełnianie w terminie, przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej osiągniętej przez komitet wyborczy nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami

Art. 27 o ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1

Art. 27 o ust. 2

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku przekazania przez komitet wyborczy na rzecz instytucji charytatywnej nadwyżki pozyskanych środków finansowych nad poniesionymi wydatkami, o którym mowa w ust. 1

Art. 27 o ust.3

Niedopełnianie, przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podawanie w tym sprawozdaniu nieprawdziwych danych

Art. 27 p ust. 1

Niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1

Art. 27 p ust. 2

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonania lub utrudnianie dopełnienia obowiązku sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1

Art. 27 p ust. 3

Niedopuszczanie do wykonywania lub utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego

Art. 27 r ust. 1

Nieumyślne niedopuszczanie do wykonywania lub utrudnianie dopełnienia przez biegłego rewidenta obowiązków przy sporządzaniu opinii lub raportu dotyczącego sprawozdania finansowego

Art. 27 r ust. 2

Niezaprzestanie udziału przez będącego członkiem w działalności stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich lub innych dobrowolnych zrzeszeń lub fundacji, których działalność została zawieszona

Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

• weszła z życie z dniem 26.10.2002 r., uchylając dekret z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym

Art. 31

Organizowanie strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu, albo nimi kierowanie

Art. 32 ust. 1

Zmuszanie przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do zaniechania wykonywania pracy w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu

Art. 32 ust. 2

Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatnymi do użytku obiektów lub urządzeń przedsiębiorców, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych albo uniemożliwianie lub utrudnianie prawidłowego ich funkcjonowania w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu

Art. 32 ust. 3

REZERWA NA NOWE USTAWY