ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń”;

2) użyte w § 1 pkt 4, § 2 ust. 2 pkt 3, § 3 ust. 3, § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „Krajowy System Informatyczny” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy System Informatyczny (KSI)”;

3) użyte w § 1 pkt 3 i 4, § 2 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 2 w różnych przypadkach wyrazy „System Informacji Wizowej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Wizowy System Informacyjny”.

§ 2. Zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń, o których mowa w § 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593.