ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, zwane dalej „pomieszczeniami”, w tym wyposażenie tych pomieszczeń;

2)   podmioty kontrolujące pomieszczenia;

3)   zakres dokumentacji prowadzonej w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń;

4)   regulamin pobytu w pomieszczeniach, w tym szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych.

§ 2. 1. Pomieszczenie powinno znajdować się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może znajdować się na kondygnacji znajdującej się poniżej kondygnacji parterowej — w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) 3) uzyskania pozwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

2)   zapewnienia oświetlenia naturalnego;

3)   wyposażenia w izolację przeciwwilgociową.

§ 3. 1. W pomieszczeniu znajdują się:

1)   pokoje dla osób zatrzymanych;

2)   pokój dyżurnego;

3)   pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;

4)   magazyn rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej;

5)   pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje.

2. Nie wymaga się wydzielania w pomieszczeniu:

1)   pokoju dyżurnego — w przypadku braku etatowej służby ochronnej;

2)   pokoju do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń — w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.

3. W skład pomieszczenia może wchodzić:

1) pokój lekarski;

2)   szatnia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

3)   pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu.

§ 4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokoju i magazynu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniem.

§ 5. Wszystkie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z niego powinny być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji, z zamkiem mechanicznym.

§ 6. 1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o zagrożeniu życia lub zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu.

2. Instalacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje punkty alarmowe umieszczone:

1)   na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokojów dla osób zatrzymanych;

2)   w pokoju dyżurnego;

3)   w magazynie rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej;

4)   wszami dla funkcjonariuszy;

5)   w pokoju lekarskim, jeżeli został on wyodrębniony w pomieszczeniu.

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste, przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy.

§ 7. 4) Pomieszczenie może być wyposażone w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.

§ 8. 1. Wszystkie pokoje, magazyn i szatnia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, powinny mieć:

1)   ściany:

a)  o odporności mechanicznej nie niższej niż odporność mechaniczna muru wykonanego z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,

b)  pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2)   punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokojów dla osób zatrzymanych, mogą być zamocowane półki służące do stawiania na nich naczyń z posiłkami.

§ 9. 1. Pokoje dla osób zatrzymanych powinny:

1) mieć:

a)  powierzchnię o wielkości zapewniającej nie mniej niż 3 m² na jedną osobę zatrzymaną,

b)  podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących,

c)  okna uchylne o powierzchni 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz — siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej,

d)  przyciski układu elektrycznego służącego do wzywania funkcjonariuszy; układ elektryczny zasilany jest napięciem elektrycznym bezpiecznym,

e) drzwi o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym, a od strony korytarza — ruchomą zasłoną;

2)   być wyposażone w prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną oraz stoły, taborety lub ławy, bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

3)   zapewniać wentylację umożliwiającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, zgodnie z normami określonymi dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania; wyłącznik oświetlenia znajduje się poza pokojem.

2. Drzwi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom zatrzymanym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz.

4. Drzwi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, i okna w pokojach dla osób zatrzymanych mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.

§ 10. Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien być wyposażony i spełniać warunki zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.

§ 11. Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej powinien mieć wyodrębnione miejsca przeznaczone do przechowywania:

1)   rzeczy osobistych osób zatrzymanych;

2)   rzeczy osobistych osób zatrzymanych chorych zakaźnie;

3)   czystej bielizny pościelowej;

4)   brudnej bielizny pościelowej.

§ 12. 1. 5) Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej powinny być wyposażone w oświetlenie, wentylację oraz powinno się w nich znajdować wyposażenie zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

2. Instalację dostarczającą wodę do pokojów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem do niego osób zatrzymanych.

3. Drzwi w umywalniach, natryskach i ubikacjach wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie.

§ 13. 6) 1. Okresowej kontroli pomieszczeń dokonują komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce położenia pomieszczenia lub ich zastępcy.

2. Bieżącej kontroli pomieszczeń dokonują funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie pomieszczenia lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

§ 14. Funkcjonariusze prowadzą następującą dokumentację w związku z funkcjonowaniem pomieszczenia:

1) 7)   książkę ewidencji osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu;

2)   skorowidz osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu;

3)   ewidencję nakazów przyjęcia, przekazania, zwolnienia oraz wydania osób zatrzymanych;

4)   ewidencję kwitów depozytowych;

5)   książkę służby w pomieszczeniu;

6)   książkę wizyt lekarskich.

§ 15. Regulamin pobytu osób zatrzymanych w pomieszczeniach jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 16.Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia wjednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1657 oraz z 2007 r. poz. 879 i 1113).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 8) .

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322,1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 615.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 1298), które weszło wżycie z dniem 11 grudnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. poz. 492), które weszło wżycie z dniem 23 kwietnia 2015 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2011 r.