ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności

Na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe czynności wykonywane w kolejnych etapach procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiot uprawniony do pobierania opłat, a także sposób ustalania ich wysokości.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce dopuszczającej — rozumie się przez to jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej wskazaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnioną do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia;

2) wnioskodawcy — rozumie się przez to producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, ubiegającego się o wydanie lub zmianę dopuszczenia.

§ 3. 1. Proces dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, zwanych dalej „wyrobami”, obejmuje następujące czynności:

1) wstępną formalną ocenę wniosku o wydanie dopuszczenia, dokonanie identyfikacji producenta wyrobu oraz rejestrację wniosku;

2) pobranie i przeprowadzenie badań próbki wyrobu przez jednostkę dopuszczającą;

3) analizę wyników badań dostarczonych przez wnioskodawcę;

4) ocenę warunków techniczno-organizacyjnych producenta;

5) analizę dokumentacji wyrobu;

6) wydanie dopuszczenia.

2.  Proces zmiany dopuszczenia obejmuje odpowiednio czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie stosownym do zmian.

3. Kontrola dopuszczenia jest oceną zgodności wyrobu z wymaganiami technicznych dokumentów odniesienia i obejmuje następujące czynności:

1) pobranie próbki wyrobu do badań;

2) badanie próbki wyrobu;

3) ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami technicznych dokumentów odniesienia na podstawie przeprowadzonych badań;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

§ 4. 1. Czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 z wyłączeniem pkt 4, ust. 2 i 3 pkt 2–4, dokonuje się w siedzibie jednostki dopuszczającej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach jednostka dopuszczająca może wykonać badania wyrobu w miejscu produkcji lub eksploatacji pod warunkiem zapewnienia możliwości przeprowadzenia badań metodami uznanymi przez tę jednostkę.

§ 5. 1. Za czynności, o których mowa w § 3, pobierane są opłaty. Opłaty zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów czynności te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

2. Oprócz opłat za czynności wymienione w § 3 wnioskodawca jest obowiązany do pokrycia kosztów delegacji służbowej pracowników jednostki dopuszczającej w przypadku pobierania próbek wyrobu, dokonywania przez nich badań wyrobu w miejscu produkcji lub eksploatacji oraz przeprowadzania oceny warunków techniczno-organizacyjnych u producenta, w wysokości określonej w przepisach dotyczących zasad wypłacania diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.

3. Podmiotem uprawnionym do pobierania opłat za czynności, o których mowa w § 3, z wyłączeniem opłat za czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

4. Za badania wyrobu wykonywane dla potrzeb czynności związanych z wydaniem, zmianą i kontrolą dopuszczenia, przeprowadzane przez laboratoria, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, wnioskodawca uiszcza opłaty w wysokości i na zasadach określonych przez te laboratoria.

5. W przypadku równoczesnego wykonywania badań wyrobu i przeprowadzania czynności związanych z wydaniem lub zmianą dopuszczenia wyrobów o zbliżonych rozwiązaniach technicznych, dostarczonych przez tego samego wnioskodawcę, opłata za wydanie lub zmianę dopuszczenia ulega zmniejszeniu stosownie do poniesionych kosztów.

§ 6. 1. Przy ustalaniu opłat za czynności związane z wydaniem lub zmianą dopuszczenia uwzględnia się koszty poszczególnych etapów procesu dopuszczenia lub zmiany dopuszczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 i  2.

2.  Odpłatność za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustala się w wysokości 50 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o waloryzacji oraz zasadach ustalania emerytur i rent.

3. Odpłatność za czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4–6 oraz ust. 2, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

4. Odpłatność za badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej, z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych kosztów na czynności badawcze.

§ 7. 1. Przy ustalaniu opłat za kontrolę dopuszczenia uwzględnia się koszty poszczególnych etapów procesu kontroli, o których mowa w § 3 ust. 3.

2.  Opłaty za czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 4, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

3. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej, z uwzględnieniem rzeczywiście poniesionych kosztów na czynności badawcze.

4. Przepisy § 5 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.