ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622 oraz z 2003 r. Nr 94, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje miesięczne uposażenie zasadnicze w wysokości 15% stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego ustalonego dla funkcjonariuszy w najniższej grupie zaszeregowania.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dodatków do uposażenia ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w § 2 ust. 1, określonych w rozporządzeniu.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli 1:

– lp. 4 otrzymuje brzmienie:


„4

Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego SG, rzecznik prasowy, kierownik centrum, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny

12

płk”


– lp. 6 otrzymuje brzmienie:


„6

Naczelnik wydziału, kierownik kancelarii tajnej, audytor wewnętrzny

10

płk”


b) w tabeli 7:

– po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:


„10a

Asystent

03

st. chor. szt.”


– po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu:


„11a

Referent

01

st. sierż. szt.”


5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w części „Stanowiska kierownicze w Straży Granicznej” po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:


„2a

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny

XXIV


b) w części „Stanowiska samodzielne w Straży Granicznej” lp. 2 otrzymuje brzmienie:


„2

Audytor wewnętrzny

XX

XVI

XVI


c) w części „Stanowiska wykonawcze w Straży Granicznej”:

– lp. 4 otrzymuje brzmienie:


„4

Asystent

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII”


– lp. 6 otrzymuje brzmienie:


„6

Referent

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.