ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1—3, § 8, § 9 ust. 1 i 2, § 10, § 11 ust. 3, 4, 6 i 8 w różnych przypadkach wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m.st. Warszawy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publicz-. na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczgółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrz-nych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.