ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091 oraz z 2005 r. Nr 247, poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

1) Komendant Główny Policji — policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji — policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie — policjantom pełniącym służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

4) komendant szkoły policyjnej — policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej.”;

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:

1) nazwy województwa, na którego terenie zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej, której komendant wydaje policjantowi legitymację;

2) wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70—80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta, nadanego w elektronicznym systemie kadrowym Policji;

4) numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;

5) odpowiedniego wpisu w obszarze czytania maszynowego MRZ (Machinę Readable Zonę) oraz napisu POLICJA.

2. Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Do wkładki do legitymacji służbowej stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.