ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139) w § 1 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i wodnych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie granatów i pocisków łzawiących.

3) wyrzutnie pocisków: gumowych, ogłuszających, olśniewających i śrutowych oraz wyrzutnie siatek obezwładniających,”;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) amunicja do broni palnej oraz pociski do przedmiotów i wyrzutni, o których mowa w pkt 2—4,”;

3) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) urządzenia techniczne w postaci:

a) paralizatorów elektrycznych,

b) kajdanek szczękowych, kajdanek jednorazowych oraz kajdanek zespolonych przeznaczonych do zakładania na ręce i nogi,

c) prowadnic,

d) kaftanów bezpieczeństwa,

e) pasów i siatek obezwładniających,

f) kolczatek drogowych i innych przeszkód umożliwiających zatrzymanie pojazdu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.